સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં - Sītāne Toraṇ Rām Padhāryān - Lyrics

સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં

(વરરાજાને પોંખતી વખતનું ગીત)

સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં
લેજે પનોતી પહેલું પોંખણું

પોંખતાને વરની ભમર ફરકી
આંખલડી રતને જડી
રવાઈએ વર પોંખો પનોતા
રવાઈએ ગોરી સોહામણા

સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં
લેજે પનોતી બીજું પોખણું
ધોંસરિયે વર પોંખો પનોતા
ધોંસરિયે ગોરી સોહામણા

સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં
લેજે પનોતી ત્રીજું પોખણું
ત્રાંકે વર પોંખો પનોતા
ત્રાંકે રેટિયાં સોહામણા

સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં
લેજે પનોતી ચોથું પોખણું
પીંડીએ વર પોંખો પનોતા
પીંડીએ હાથ સોહામણા


Sītāne Toraṇ Rām Padhāryān

(vararājāne ponkhatī vakhatanun gīta)

Sītāne toraṇ rām padhāryān
Leje panotī pahelun ponkhaṇun

Ponkhatāne varanī bhamar farakī
Ānkhalaḍī ratane jaḍī
Ravāīe var ponkho panotā
Ravāīe gorī sohāmaṇā

Sītāne toraṇ rām padhāryān
Leje panotī bījun pokhaṇun
Dhonsariye var ponkho panotā
Dhonsariye gorī sohāmaṇā

Sītāne toraṇ rām padhāryān
Leje panotī trījun pokhaṇun
Trānke var ponkho panotā
Trānke reṭiyān sohāmaṇā

Sītāne toraṇ rām padhāryān
Leje panotī chothun pokhaṇun
Pīnḍīe var ponkho panotā
Pīnḍīe hāth sohāmaṇā

Source: Mavjibhai