સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે - Snehadham Sunan Sunan Re - Lyrics

સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂનાં મંદિર સૂનાં માળિયાં
ને મારા સૂના હૈયાના મહેલ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
આઘી આશાઓ મારા ઉરની
ને કંઈ આઘા આઘા અલબેલ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂનાં સૂનાં તે મારા ઓરડા
ને એક સૂની અંધાર રાત રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
પાનાં પ્રારબ્ધના ફેરવું
મહી આવે વિયોગની વાત રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂની વસન્ત સૂની વાડીઓ
મારા સૂનાં સવાર ને બપોર રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
સહિયરને સંગ હું બહાવરી
મારો ક્યાં છે કળાયેલ મોર રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂનું સૂનું આભ આંગણું
ને વળી સૂની સંસારિયાંની વાટ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
માથે લીધાં જળબેડલાં રે
હું તો ભૂલી પડી રસઘાટ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂની સૂની મારી આંખડી
ને પેલો સૂનો આત્માનો આભ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
પ્રીતમ પ્રેમ કેમ વીસર્યા
એવો દીઠો અપ્રીતમાં શો લાભ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂનાં સૂનાં ફૂલે ફૂલડાં
મારા સૂનાં સિંહાસન કાન્ત રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
આંબાની ડાળી મહોરે નમી
મહી કોયલ કરે કલ્પાંત રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂનો સૂનો મારો માંડવો
ને ચારુ સૂના આ ચન્દની ચોક રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
રસિયાને રંગમહેલ એકલી
મારે નિર્જન ચૌદેય લોક રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

સૂનો હિન્ડોલો મારા સ્નેહનો
ને કાંઈ સૂનો આ દેહનો હિન્ડોલ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે
વહાલાની વાગે દૂર વાંસળી
નાથ આવો બોલો એક બોલ રે
સ્નેહધામ સૂનાં સૂનાં રે

  -મહાકવિ નાનાલાલ

Snehadham Sunan Sunan Re

Sunan mandir sunan maliyan
ne mar sun haiyan mahel re
snehadham sunan sunan re
aghi ashao mar urani
ne kani agh agh alabel re
snehadham sunan sunan re

Sunan sunan te mar orada
ne ek suni andhar rat re
snehadham sunan sunan re
panan prarabdhan feravun
mahi ave viyogani vat re
snehadham sunan sunan re

Suni vasanṭa suni vadio
mar sunan savar ne bapor re
snehadham sunan sunan re
sahiyarane sanga hun bahavari
maro kyan chhe kalayel mor re
snehadham sunan sunan re

Sunun sunun abh anganun
ne vali suni sansariyanni vat re
snehadham sunan sunan re
mathe lidhan jalabedalan re
hun to bhuli padi rasaghat re
snehadham sunan sunan re

Suni suni mari ankhadi
ne pelo suno atmano abh re
snehadham sunan sunan re
pritam prem kem visarya
evo ditho apritaman sho labh re
snehadham sunan sunan re

Sunan sunan fule fuladan
mar sunan sinhasan kanṭa re
snehadham sunan sunan re
anbani dali mahore nami
mahi koyal kare kalpanṭa re
snehadham sunan sunan re

Suno suno maro mandavo
ne charu sun a chandani chok re
snehadham sunan sunan re
rasiyane rangamahel ekali
mare nirjan chaudeya lok re
snehadham sunan sunan re

Suno hindolo mar snehano
ne kani suno a dehano hindol re
snehadham sunan sunan re
vahalani vage dur vansali
nath avo bolo ek bol re
snehadham sunan sunan re

  -mahakavi nanalala

Source: Mavjibhai