સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો - Sonā Vāṭakaḍīmān Kanku Ghoḷāvo - Lyrics

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો

(લગન લખતી વખતે ગવાતું ગીત)

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સજ જો રે ઘરની મેનાને શણગાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

અક્ષર અક્ષર પરોવતા મંગળતા કોતરી
કંકુ છાંટીને આજ લખી રે કંકોતરી

તેડાવો રે મંગલ ગીતો ગાતાં નર ને નારને
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

કંકુને પગલે પગલે પ્રભુતા પગ માંડશે
જીવનના સાથિયામાં ઈન્દ્રધનુ જાગશે

રેલાવો રે રંગોળીમાં રંગ ધાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે


Sonā Vāṭakaḍīmān Kanku Ghoḷāvo

(lagan lakhatī vakhate gavātun gīta)

Sonā vāṭakaḍīmān kanku ghoḷāvo nar ne nār re
Ūḍato ūḍato jīyāvar popaṭ beṭho toraṇe

Saj jo re gharanī menāne shaṇagār re
Ūḍato ūḍato jīyāvar popaṭ beṭho toraṇe

Sonā vāṭakaḍīmān kanku ghoḷāvo nar ne nār re
Ūḍato ūḍato jīyāvar popaṭ beṭho toraṇe

Akṣhar akṣhar parovatā mangaḷatā kotarī
Kanku chhānṭīne āj lakhī re kankotarī

Teḍāvo re mangal gīto gātān nar ne nārane
Ūḍato ūḍato jīyāvar popaṭ beṭho toraṇe

Kankune pagale pagale prabhutā pag mānḍashe
Jīvananā sāthiyāmān īndradhanu jāgashe

Relāvo re rangoḷīmān ranga dhār re
Ūḍato ūḍato jīyāvar popaṭ beṭho toraṇe

Sonā vāṭakaḍīmān kanku ghoḷāvo nar ne nār re
Ūḍato ūḍato jīyāvar popaṭ beṭho toraṇe

Source: Mavjibhai