સોનાનો ગરબો શિરે - Sonano Garabo Shire - Lyrics

સોનાનો ગરબો શિરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

લટકે મટકે રાસ રમે છે દક્ષિણીના તીરે
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે

સખીઓ સંગે કેવા દીસે છે ફરર ફૂદડી ફીરે
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે

ચૂંદડી ચટકે, મુખડું મલકે, હાર ગળા હેમ હીરે
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે

ઝાંઝ પખવાજ ને વીણા જંતર વાગે
વાગે મંજીરા ધીરે ધીરે
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે


Sonano Garabo Shire

Sonano garabo shire, anbe m chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire dhire

Laṭake maṭake ras rame chhe dakshinin tire
Anbe m chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire dhire

Sonano garabo shire, anbe m chalo dhire dhire

Sakhio sange kev dise chhe farar fudadi fire
Anbe m chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire dhire

Sonano garabo shire, anbe m chalo dhire dhire

Chundadi chaṭake, mukhadun malake, har gal hem hire
Anbe m chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire dhire

Sonano garabo shire, anbe m chalo dhire dhire

Zanza pakhavaj ne vin jantar vage
Vage manjir dhire dhire
Anbe m chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire dhire

Sonano garabo shire, anbe m chalo dhire dhire

Source: Mavjibhai

સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં , ચાલો ધીરે ધીરે
સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં , ચાલો ધીરે ધીરે …

ચાલો ધીરે ધીરે , ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે … ધીરે … સોનલ ગરબો શિરે …

સખીયો સંગાથે કેવા ઝૂમે છે
ફરરર ફૂદડી ફરે અંબે માં , ચાલો ધીરે ધીરે…

લટકે ને મટકે રસ રમે છે
સખીઓ સંગાથે કેવા ઝૂમે છે
ફરરર ફૂદડી ફરે અંબે માં , ચાલો ધીરે ધીરે…

સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં , ચાલો ધીરે ધીરે
સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં , ચાલો ધીરે ધીરે …


Sonal garabo shire anbe man , chalo dhire dhire
Sonal garabo shire anbe man , chalo dhire dhire …

Chalo dhire dhire , chalo dhire dhire
Chalo dhire dhire … Dhire … Sonal garabo shire …

Sakhiyo sangathe kev zume chhe
Fararar fudadi fare anbe man , chalo dhire dhire…

Laṭake ne maṭake ras rame chhe
Sakhio sangathe kev zume chhe
Fararar fudadi fare anbe man , chalo dhire dhire…

Sonal garabo shire anbe man , chalo dhire dhire
Sonal garabo shire anbe man , chalo dhire dhire …