સુઘરીનો માળો - Sugharino Malo - Gujarati

સુઘરીનો માળો

થોડો બાવળને આવ્યો કંટાળો.
ઑફિસમાં બોલાવી સુઘરીને પૂછ્યું કે કેટલોક બાકી છે માળો?
થોડો બાવળને આવ્યો કંટાળો.

   સુઘરી કહે કે સાહેબ પોતાનું ઘર છે કાંઈ બિલ્ડરની જેમ થોડું બાંધીએ?
   એક એક તરણાંની રાખીએ ડિટેલ, એને જાતમાં પરોવીએ ને સાંધીએ.
   વ્હાલસોયાં બચ્ચાંનો હોય છે સવાલ, એમાં સ્હેજે ના ચાલે ગોટાળો.
   થોડો બાવળને આવ્યો કંટાળો.

   ધોધમાર ધોધમાર વરસે  વરસાદ  તોય  છાંટાની લાગે ના બીક,
   ફલૅટની દીવાલ અને ધાબાં જોયાં છે! એક ઝાપટામાં થઈ જતાં લીક,
   રેતી સિમેન્ટમાં હેત જો ભળે ને, તો જ બનતો આ માળો હૂંફાળો.

   થોડો બાવળને આવ્યો કંટાળો.
   ક્વૉલિટી માટે તો ધીરજ પણ જોઈએ ને? બાવળ કહે કે ભાઈ ઑ.કે.,
   ચોમાસું માથે છે  એટલે કહ્યું  જરાક  જાવ હવે કોઈ નહીં ટોકે.
   ખોટું ના લાગે તો એક વાત કહી દઉં કે –
   આ ઊંધા લટકીને જે પ્લાસ્ટર કરો છો,
                     એમાં થોડીક શરમાય છે આ ડાળો.

   થોડો બાવળને આવ્યો કંટાળો.

सुघरीनो माळो

थोडो बावळने आव्यो कंटाळो.
ऑफिसमां बोलावी सुघरीने पूछ्युं के केटलोक बाकी छे माळो?
थोडो बावळने आव्यो कंटाळो.

   सुघरी कहे के साहेब पोतानुं घर छे कांई बिल्डरनी जेम थोडुं बांधीए?
   एक एक तरणांनी राखीए डिटेल, एने जातमां परोवीए ने सांधीए.
   व्हालसोयां बच्चांनो होय छे सवाल, एमां स्हेजे ना चाले गोटाळो.
   थोडो बावळने आव्यो कंटाळो.

   धोधमार धोधमार वरसे  वरसाद  तोय  छांटानी लागे ना बीक,
   फलॅटनी दीवाल अने धाबां जोयां छे! एक झापटामां थई जतां लीक,
   रेती सिमेन्टमां हेत जो भळे ने, तो ज बनतो आ माळो हूंफाळो.

   थोडो बावळने आव्यो कंटाळो.
   क्वॉलिटी माटे तो धीरज पण जोईए ने? बावळ कहे के भाई ऑ.के.,
   चोमासुं माथे छे  एटले कह्युं  जराक  जाव हवे कोई नहीं टोके.
   खोटुं ना लागे तो एक वात कही दउं के –
   आ ऊंधा लटकीने जे प्लास्टर करो छो,
                     एमां थोडीक शरमाय छे आ डाळो.

   थोडो बावळने आव्यो कंटाळो.

Sugharino Malo

Thodo bavalane avyo kantalo.
ofisaman bolavi sugharine puchhyun ke ketalok baki chhe malo?
thodo bavalane avyo kantalo.

   sughari kahe ke saheb potanun ghar chhe kani bildarani jem thodun bandhie?
   ek ek tarananni rakhie ditela, ene jataman parovie ne sandhie.
   vhalasoyan bachchanno hoya chhe savala, eman sheje na chale gotalo.
   thodo bavalane avyo kantalo.

   dhodhamar dhodhamar varase  varasad  toya  chhantani lage na bika,
   faletani dival ane dhaban joyan chhe! ek zapataman thai jatan lika,
   reti simentaman het jo bhale ne, to j banato a malo hunfalo.

   thodo bavalane avyo kantalo.
   kvoliti mate to dhiraj pan joie ne? baval kahe ke bhai o.ke.,
   chomasun mathe chhe  etale kahyun  jarak  jav have koi nahin toke.
   khotun na lage to ek vat kahi daun ke -
   a undha latakine je plastar karo chho,
                     eman thodik sharamaya chhe a dalo.

   thodo bavalane avyo kantalo.

Sugharīno māḷo

Thoḍo bāvaḷane āvyo kanṭāḷo.
ŏfisamān bolāvī sugharīne pūchhyun ke keṭalok bākī chhe māḷo?
thoḍo bāvaḷane āvyo kanṭāḷo.

   sugharī kahe ke sāheb potānun ghar chhe kānī bilḍaranī jem thoḍun bāndhīe?
   ek ek taraṇānnī rākhīe ḍiṭela, ene jātamān parovīe ne sāndhīe.
   vhālasoyān bachchānno hoya chhe savāla, emān sheje nā chāle goṭāḷo.
   thoḍo bāvaḷane āvyo kanṭāḷo.

   dhodhamār dhodhamār varase  varasād  toya  chhānṭānī lāge nā bīka,
   falĕṭanī dīvāl ane dhābān joyān chhe! ek zāpaṭāmān thaī jatān līka,
   retī simenṭamān het jo bhaḷe ne, to j banato ā māḷo hūnfāḷo.

   thoḍo bāvaḷane āvyo kanṭāḷo.
   kvŏliṭī māṭe to dhīraj paṇ joīe ne? bāvaḷ kahe ke bhāī ŏ.ke.,
   chomāsun māthe chhe  eṭale kahyun  jarāk  jāv have koī nahīn ṭoke.
   khoṭun nā lāge to ek vāt kahī daun ke –
   ā ūndhā laṭakīne je plāsṭar karo chho,
                     emān thoḍīk sharamāya chhe ā ḍāḷo.

   thoḍo bāvaḷane āvyo kanṭāḷo.

Source : કૃષ્ણ દવે