સૂકી ફૂલ પાંદડી - Suki Ful Pandadi - Gujarati

સૂકી ફૂલ પાંદડી

(પૃથ્વી છંદ)

સ્મરે છ પ્રિય બ્હેનડી! સમય, ફૂલવાડી થકી
લઈ કલમ પાટી બે રસળતા નિશાળે જતાં
ગુલાબ બટમોગરો બકુલ માલતી મ્હેકતાં
ચૂંટી ફૂલકળી, નમાવી મૃદુ ડાળખીઓ બધી,

કદીક તુજ પાલવે મુજ રૂમાલમાં યે કદી,
ગ્રહી સકળ ગુચ્છ એ પ્રભુપદે ધરાવી બધાં
સૂંઘી ઊલટભેર સૌ, પઠનપુસ્તકે દાબતાં
નિહાળ ભગિની! પવિત્ર ફૂલ પાંદડી એ સૂકી.

કિશોરવયની અમૂલ્ય રસલ્હાણ સાથે લઈ
હવે થઈ ફીકી વળી સહુ સુગન્ધ ઊડી ગઈ;
જલે, અનલમાં, કહીંક પધરાવવી એ ઘટે!
ન શીદ અમ જિંદગી? -જીવનનીય ચિંતા મટે!

કિશોરવય ને કિશોરવયસોણલાં એ ગયાં,
જૂનાં સ્મરણ મીઠડાં અરર! ધોળવાનાં રહ્યાં.


सूकी फूल पांदडी

(पृथ्वी छंद)

स्मरे छ प्रिय ब्हेनडी! समय, फूलवाडी थकी
लई कलम पाटी बे रसळता निशाळे जतां
गुलाब बटमोगरो बकुल मालती म्हेकतां
चूंटी फूलकळी, नमावी मृदु डाळखीओ बधी,

कदीक तुज पालवे मुज रूमालमां ये कदी,
ग्रही सकळ गुच्छ ए प्रभुपदे धरावी बधां
सूंघी ऊलटभेर सौ, पठनपुस्तके दाबतां
निहाळ भगिनी! पवित्र फूल पांदडी ए सूकी.

किशोरवयनी अमूल्य रसल्हाण साथे लई
हवे थई फीकी वळी सहु सुगन्ध ऊडी गई;
जले, अनलमां, कहींक पधराववी ए घटे!
न शीद अम जिंदगी? -जीवननीय चिंता मटे!

किशोरवय ने किशोरवयसोणलां ए गयां,
जूनां स्मरण मीठडां अरर! धोळवानां रह्यां.


Suki Ful Pandadi

(pruthvi chhanda)

Smare chh priya bhenadi! Samaya, fulavadi thaki
Lai kalam pati be rasalata nishale jatan
Gulab batamogaro bakul malati mhekatan
Chunti fulakali, namavi mrudu dalakhio badhi,

Kadik tuj palave muj rumalaman ye kadi,
Grahi sakal guchchh e prabhupade dharavi badhan
Sunghi ulatabher sau, pathanapustake dabatan
Nihal bhagini! Pavitra ful pandadi e suki.

Kishoravayani amulya rasalhan sathe lai
Have thai fiki vali sahu suganda udi gai;
Jale, analaman, kahinka padharavavi e ghate! N shid am jindagi? -jivananiya chinta mate!

Kishoravaya ne kishoravayasonalan e gayan,
Junan smaran mithadan arara! dholavanan rahyan.


Sūkī fūl pāndaḍī

(pṛuthvī chhanda)

Smare chh priya bhenaḍī! Samaya, fūlavāḍī thakī
Laī kalam pāṭī be rasaḷatā nishāḷe jatān
Gulāb baṭamogaro bakul mālatī mhekatān
Chūnṭī fūlakaḷī, namāvī mṛudu ḍāḷakhīo badhī,

Kadīk tuj pālave muj rūmālamān ye kadī,
Grahī sakaḷ guchchh e prabhupade dharāvī badhān
Sūnghī ūlaṭabher sau, paṭhanapustake dābatān
Nihāḷ bhaginī! Pavitra fūl pāndaḍī e sūkī.

Kishoravayanī amūlya rasalhāṇ sāthe laī
Have thaī fīkī vaḷī sahu suganḍa ūḍī gaī;
Jale, analamān, kahīnka padharāvavī e ghaṭe! N shīd am jindagī? -jīvananīya chintā maṭe!

Kishoravaya ne kishoravayasoṇalān e gayān,
Jūnān smaraṇ mīṭhaḍān arara! dhoḷavānān rahyān.


Source : ચન્દ્રવદન ચી. મહેતા