સૂપડું સવા લાખનું - Sūpaḍun Savā Lākhanun - Lyrics

સૂપડું સવા લાખનું

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો
દાણા એટલા દાણા, પાણા એટલા પાણા
દાણા દાણા મૈયરિયાના
પાણા પાણા સાસરિયાના

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

બોલો નવતર વહુ તમને સસરા ગમે કેવા?
ઝૂલે બેસી ઝૂલે એવા
એને કાંઈ ન લેવા દેવા
મને સસરા ગમે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

બોલો નવતર વહુ તમારાં સાસુ છે કેવા?
તીખાં તમતમતાં જાણે
લાલ-લીલા મરચાં જેવા
મારા સાસુજી છે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

બોલો નવતર વહુ તમને નણદી ગમે કેવા?
ફરતાં ફરતાં ફેરફુદરડી
જાય હવામાં ઉડતા જેવા
મને નણદી ગમે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

બોલો નવતર વહુ તમારા પરણ્યાં છે કેવા?
ભોળા ભોળા ભટ્ટ ને
બેઠાં હોય ગણપતિ જેવા
મારા પરણ્યાં છે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો
દાણા એટલા દાણા, પાણા એટલા પાણા
દાણા દાણા મૈયરિયાના
પાણા પાણા સાસરિયાના

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો


Sūpaḍun Savā Lākhanun

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako
dāṇā eṭalā dāṇā, pāṇā eṭalā pāṇā
dāṇā dāṇā maiyariyānā
pāṇā pāṇā sāsariyānā

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako

Bolo navatar vahu tamane sasarā game kevā?
zūle besī zūle evā
ene kānī n levā devā
mane sasarā game evā

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako

Bolo navatar vahu tamārān sāsu chhe kevā?
tīkhān tamatamatān jāṇe
lāla-līlā marachān jevā
mārā sāsujī chhe evā

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako

Bolo navatar vahu tamane naṇadī game kevā?
faratān faratān ferafudaraḍī
jāya havāmān uḍatā jevā
mane naṇadī game evā

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako

Bolo navatar vahu tamārā paraṇyān chhe kevā?
bhoḷā bhoḷā bhaṭṭa ne
beṭhān hoya gaṇapati jevā
mārā paraṇyān chhe evā

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako
dāṇā eṭalā dāṇā, pāṇā eṭalā pāṇā
dāṇā dāṇā maiyariyānā
pāṇā pāṇā sāsariyānā

Sūpaḍun savā lākhanun, zāṭako re zāṭako

Source: Mavjibhai