સૂરજની આંખમાં આંસુ ઊગ્યું - Surajani Ankhaman Ansu Ugyun - Gujarati

સૂરજની આંખમાં આંસુ ઊગ્યું

સૂરજની આંખમાં આંસુ ઊગ્યું
એને ખરતા અંધારાનો ભાર
સૂરજમુખીએ એનું આંસુ લૂછ્યું
પછી છાનુંમાનું રોયું ચોધાર

રેલાતાં તડકાના મોજામાં તરફડતી
કોની આ કોરી શી લાગણી?
અજવાળી, અશ્રુનાં પગલામાં ટળવળતી,
સૂરજની ભીની શી માંગણી!

સંધ્યાની ફોરમમાં ના’તા પડછાયામાં
સૂરજનો નીતરતો ભાર

સૂરજની આંખમાં આંસુ ઊગ્યું…

આકાશી ચોકમાં તારલાઓ ટોળે મળ્યાં
ચર્ચાતી વેદનાની વાત
ચમકંતા ચાંદલાની શીતળ ઝળહળમાં પેલા
સૂરજની ખડકાતી યાદ

પીગળેલું અંધારું આંસુ બનીને પૂછે
સૂરજને કેટલી છે વાર?

સૂરજની આંખમાં આંસુ ઊગ્યું
એને ખરતા અંધારાનો ભાર
સૂરજમુખીએ એનું આંસુ લૂછ્યું
પછી છાનુંમાનું રોયું ચોધાર


सूरजनी आंखमां आंसु ऊग्युं

सूरजनी आंखमां आंसु ऊग्युं
एने खरता अंधारानो भार
सूरजमुखीए एनुं आंसु लूछ्युं
पछी छानुंमानुं रोयुं चोधार

रेलातां तडकाना मोजामां तरफडती
कोनी आ कोरी शी लागणी?
अजवाळी, अश्रुनां पगलामां टळवळती,
सूरजनी भीनी शी मांगणी!

संध्यानी फोरममां ना’ता पडछायामां
सूरजनो नीतरतो भार

सूरजनी आंखमां आंसु ऊग्युं…

आकाशी चोकमां तारलाओ टोळे मळ्यां
चर्चाती वेदनानी वात
चमकंता चांदलानी शीतळ झळहळमां पेला
सूरजनी खडकाती याद

पीगळेलुं अंधारुं आंसु बनीने पूछे
सूरजने केटली छे वार?

सूरजनी आंखमां आंसु ऊग्युं
एने खरता अंधारानो भार
सूरजमुखीए एनुं आंसु लूछ्युं
पछी छानुंमानुं रोयुं चोधार


Surajani Ankhaman Ansu Ugyun

Surajani ankhaman ansu ugyun
Ene kharata andharano bhara
Surajamukhie enun ansu luchhyun
Pachhi chhanunmanun royun chodhara

Relatan tadakana mojaman tarafadati
Koni a kori shi lagani? Ajavali, ashrunan pagalaman talavalati,
Surajani bhini shi mangani!

Sandhyani foramaman na’ta padachhayaman
Surajano nitarato bhara

Surajani ankhaman ansu ugyun…

Akashi chokaman taralao tole malyan
Charchati vedanani vata
Chamakanta chandalani shital zalahalaman pela
Surajani khadakati yada

Pigalelun andharun ansu banine puchhe
Surajane ketali chhe vara?

Surajani ankhaman ansu ugyun
Ene kharata andharano bhara
Surajamukhie enun ansu luchhyun
Pachhi chhanunmanun royun chodhara


Sūrajanī ānkhamān ānsu ūgyun

Sūrajanī ānkhamān ānsu ūgyun
Ene kharatā andhārāno bhāra
Sūrajamukhīe enun ānsu lūchhyun
Pachhī chhānunmānun royun chodhāra

Relātān taḍakānā mojāmān tarafaḍatī
Konī ā korī shī lāgaṇī? Ajavāḷī, ashrunān pagalāmān ṭaḷavaḷatī,
Sūrajanī bhīnī shī māngaṇī!

Sandhyānī foramamān nā’tā paḍachhāyāmān
Sūrajano nītarato bhāra

Sūrajanī ānkhamān ānsu ūgyun…

Ākāshī chokamān tāralāo ṭoḷe maḷyān
Charchātī vedanānī vāta
Chamakantā chāndalānī shītaḷ zaḷahaḷamān pelā
Sūrajanī khaḍakātī yāda

Pīgaḷelun andhārun ānsu banīne pūchhe
Sūrajane keṭalī chhe vāra?

Sūrajanī ānkhamān ānsu ūgyun
Ene kharatā andhārāno bhāra
Sūrajamukhīe enun ānsu lūchhyun
Pachhī chhānunmānun royun chodhāra


Source : સ્વરઃ કમલ બારોટ
ગીતઃ ગૌરાંગ દિવેટીયા
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય