સુરપાણનો ધોધ - Surapanano Dhodha - Lyrics

સુરપાણનો ધોધ

આ ક્યાંથી ગગડાટ અંબર મહીં ના મેઘખંડે દીસે
વા માઝા મૂકી સિંધુ ફાળ ભરતો આવે ધસી આ દિશે
કે વિંધ્યાચળના ભયાનક વને ત્રાડી રહ્યો કેસરી
પ્હાડો યે ધડકે ભરાય ફટકે ફાટી પડે દિગ્ગજો

કે આ પ્હાડી પ્રદેશમાં અરિદલો બે સામસામાં અડ્યાં
ખાઈમાં લઈ આશરો ખડકના ઓથા તળે મોરચા
માંડી ભીષણ તોપના મુખ થકી વર્ષાવતાં મોતને
તેનો આ ધડુડાટ નાદ પડઘા પાડે વનેથી વને

ના એ તો સુરપાણનો અહીં કને ગાજી રહ્યો ધોધવો
વેગી વારિપ્રવાહ સાથ ભૂસકા પ્હાડો થકી મારતો
ચૂરા વજ્જર શૈલનાં કરી તળે પાતાળ ઢંઢોળતો
નિદ્રાને ઝબકાવતો હરિ તણી ત્યાં શેષશય્યા મહીં

પેલો એ રવિબિંબથી ઝગમગી ઊઠેલ સામો ધસે
શું એ મંત્રવિમુક્ત ઉગ્ર ધસતું બ્રહ્માસ્ત્ર સાક્ષાત્ હશે
માંડી મીટ શકે ન નેત્ર કપરો આ તેજ અંબાર શો
થંભી જાય પદો સકંપ જતને એની સમીપે જતાં

ઊડે શીકર શ્વેત ધુમ્મસ રચે મધ્યાન્હ વેળા છતાં
અંગે અંગે ન્હવાડતાં મૃદુલ ને શીળાં રુચે ઝીલવાં
જો તેમાં ધનુ ઈન્દ્રનાં અણગણ્યાં ખેંચાઈ કેવાં રહ્યાં
સાતે રંગ સહાસ રાસ રમતાં આ તાંડવી તાલમાં

કોની છે મગદૂર કે ઉર ધરે આ ધોધધારા તળે
એના ઘોર નિનાદ પાસ જમશા વ્યાઘ્રો ય જાતાં છળે
ને એની નિકટે અહીં ભૂલ થકી આવેલ આ નર્મદા
ભાગે ફાળ ભરી ત્વરી હરણની ફાળે તજી આ દિશા

-પૂજાલાલ દલવાડી


Surapanano Dhodha

A kyanthi gagadat anbar mahin n meghakhande dise
V maz muki sindhu fal bharato ave dhasi a dishe
Ke vindhyachalan bhayanak vane tradi rahyo kesari
Phado ye dhadake bharaya faṭake fati pade diggajo

Ke a phadi pradeshaman aridalo be samasaman adyan
Khaiman lai asharo khadakan oth tale moracha
Mandi bhishan topan mukh thaki varshavatan motane
Teno a dhadudat nad padagh pade vanethi vane

N e to surapanano ahin kane gaji rahyo dhodhavo
Vegi varipravah sath bhusak phado thaki marato
Chur vajjar shailanan kari tale patal dhandholato
Nidrane zabakavato hari tani tyan sheshashayya mahin

Pelo e ravibinbathi zagamagi uthel samo dhase
Shun e mantravimukṭa ugra dhasatun brahmastra sakshat hashe
Mandi mit shake n netra kaparo a tej anbar sho
Thanbhi jaya pado sakanpa jatane eni samipe jatan

Ude shikar shvet dhummas rache madhyanha vel chhatan
Ange ange nhavadatan mrudul ne shilan ruche zilavan
Jo teman dhanu indranan anaganyan khenchai kevan rahyan
Sate ranga sahas ras ramatan a tandavi talaman

Koni chhe magadur ke ur dhare a dhodhadhar tale
En ghor ninad pas jamash vyaghro ya jatan chhale
Ne eni nikate ahin bhul thaki avel a narmada
Bhage fal bhari tvari haranani fale taji a disha

-pujalal dalavadi

Source: Mavjibhai