સ્વર્ગને - Svargane - Lyrics

સ્વર્ગને

(વસંતતિલકા - સૉનેટ)
તારી પાસે જ સુખ રાખ સમસ્ત તારાં
તારાં જ કલ્પતરુ તારી જ કામધેનુ
તારાં જ નંદન નિરંતર નિત્ય ન્યારાં
તારી જ ઉર્વશી અહીં નહિ કામ એનું

હે સ્વર્ગ! સપ્ત સુખપાશ વિષે પડેલા
મારે વિલાસતણું વર્તુળ જોઈએ ના!
જ્યાં રૂઢ રૂપ અનુસાર જ સૌ ઘડેલા
ત્યાં ઉન્નતિક્રમ અખંડિત હોય શેના?

હું પૃથ્વીપુત્ર પદ-હેઠ રસાતલોને
ચાંપી ચહું ચરમચુંબિત સત્યસીડી
વાટે વટાવી જઉં વ્યાપક વિસ્મયોને
પ્હોંચી જઈ પરમને લઉં ગાઢ ભીડી

સ્વર્ગો પવિત્ર પદની રજમાત્ર જેની
ચાહું ચિરંતન સુખાવહ સેવ તેની

-પૂજાલાલ


Svargane

(vasantatilak - soneṭa)
Tari pase j sukh rakh samasṭa taran
Taran j kalpataru tari j kamadhenu
Taran j nandan nirantar nitya nyaran
Tari j urvashi ahin nahi kam enun

He swarga! sapṭa sukhapash vishe padela
Mare vilasatanun vartul joie na! Jyan rudh rup anusar j sau ghadela
Tyan unnatikram akhandit hoya shena?

Hun pruthviputra pada-heth rasatalone
Chanpi chahun charamachunbit satyasidi
Vate vatavi jaun vyapak vismayone
Phonchi jai paramane laun gadh bhidi

Svargo pavitra padani rajamatra jeni
Chahun chirantan sukhavah sev teni

-pujalala

Source: Mavjibhai