તકદીર ખુદ ખુદાએ લખી - Takadir Khud Khudae Lakhi - Gujarati

તકદીર ખુદ ખુદાએ લખી

મજહબની એટલે તો ઈમારત બળી નથી
શયતાન એ સ્વભાવે કોઈ આદમી નથી

તકદીર ખુદ ખુદાએ લખી પણ ગમી નથી
સારું થયું કે કોઈ મનુજે લખી નથી

ત્યાં સ્વર્ગ ન મળે તો મુસીબતના પોટલાં
મરવાની એટલે મેં ઉતાવળ કરી નથી

કેવા શુકનમાં પર્વતે આપી હશે વિદાય
નિજ ઘરથી નીકળી નદી પાછી વળી નથી

શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર
કુર્રાનમાં તો ક્યાંય પયમ્બરની સહી નથી

હિચકારું કૃત્ય જોઈને ઈન્સાનો બોલ્યાં
લાગે છે આ રમત કોઈ શયતાનની નથી

ડૂબાડી દઈ શકું છું ગળાબૂડ સ્મિતને
મારી કને તો અશ્રુઓની કંઈ કમી નથી

ઊઠબેસમાં જો ભૂલ પડે મનના કારણે
એ બંદગીનો દ્રોહ છે બંદગી નથી

મૃત્યુની ઠેસ વાગશે તો શું થશે જલન
જીવનની ઠેસની હજુ કળ વળી નથી


तकदीर खुद खुदाए लखी

मजहबनी एटले तो ईमारत बळी नथी
शयतान ए स्वभावे कोई आदमी नथी

तकदीर खुद खुदाए लखी पण गमी नथी
सारुं थयुं के कोई मनुजे लखी नथी

त्यां स्वर्ग न मळे तो मुसीबतना पोटलां
मरवानी एटले में उतावळ करी नथी

केवा शुकनमां पर्वते आपी हशे विदाय
निज घरथी नीकळी नदी पाछी वळी नथी

श्रद्धानो हो विषय तो पुरावानी शी जरूर
कुर्रानमां तो क्यांय पयम्बरनी सही नथी

हिचकारुं कृत्य जोईने ईन्सानो बोल्यां
लागे छे आ रमत कोई शयताननी नथी

डूबाडी दई शकुं छुं गळाबूड स्मितने
मारी कने तो अश्रुओनी कंई कमी नथी

ऊठबेसमां जो भूल पडे मनना कारणे
ए बंदगीनो द्रोह छे बंदगी नथी

मृत्युनी ठेस वागशे तो शुं थशे जलन
जीवननी ठेसनी हजु कळ वळी नथी


Takadir Khud Khudae Lakhi

Majahabani etale to imarat bali nathi
Shayatan e svabhave koi adami nathi

Takadir khud khudae lakhi pan gami nathi
Sarun thayun ke koi manuje lakhi nathi

Tyan svarga n male to musibatana potalan
Maravani etale men utaval kari nathi

Keva shukanaman parvate api hashe vidaya
Nij gharathi nikali nadi pachhi vali nathi

Shraddhano ho vishaya to puravani shi jarura
Kurranaman to kyanya payambarani sahi nathi

Hichakarun krutya joine insano bolyan
Lage chhe a ramat koi shayatanani nathi

Dubadi dai shakun chhun galabud smitane
Mari kane to ashruoni kani kami nathi

Uthabesaman jo bhul pade manana karane
E bandagino droh chhe bandagi nathi

Mrutyuni thes vagashe to shun thashe jalana
Jivanani thesani haju kal vali nathi


Takadīr khud khudāe lakhī

Majahabanī eṭale to īmārat baḷī nathī
Shayatān e svabhāve koī ādamī nathī

Takadīr khud khudāe lakhī paṇ gamī nathī
Sārun thayun ke koī manuje lakhī nathī

Tyān svarga n maḷe to musībatanā poṭalān
Maravānī eṭale men utāvaḷ karī nathī

Kevā shukanamān parvate āpī hashe vidāya
Nij gharathī nīkaḷī nadī pāchhī vaḷī nathī

Shraddhāno ho viṣhaya to purāvānī shī jarūra
Kurrānamān to kyānya payambaranī sahī nathī

Hichakārun kṛutya joīne īnsāno bolyān
Lāge chhe ā ramat koī shayatānanī nathī

Ḍūbāḍī daī shakun chhun gaḷābūḍ smitane
Mārī kane to ashruonī kanī kamī nathī

Ūṭhabesamān jo bhūl paḍe mananā kāraṇe
E bandagīno droh chhe bandagī nathī

Mṛutyunī ṭhes vāgashe to shun thashe jalana
Jīvananī ṭhesanī haju kaḷ vaḷī nathī


Source : રચનાઃ જલન માતરી
સ્વરઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય