ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે - Talto Talto Hindish Mare - Gujarati & English Lyrics

ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે, આલિંગન દીધા વિના ક્યમ સરેરે;
આગે અમ ઘર નણદલ જુઠી, ઉઠીને અદેખી હરેરે.

સાસુ સસરો માત પીતારે, જે બોલે તે સહીએરે;
પૂર્વે એશું અનુભવ છેરે, તો મૂકી ક્યમ જઈએરે.

એ રસ જાણે જવલ્લોરે જોગી, કે વળી મુનિવર જાણેરે;
શુક સનકાદિક નારદ જાણે, જેને વેદ વખાણેરે.

એ રસ જાણે વ્રજનીરે નારી, કે દેવે પીધોરે;
ઉગરતો રસ ઢળતો દૂતો, નરસિંહીએ ઝોંટીને લીધોરે.

Talto Talto Hindish Mare

ṭalato ṭalato hindish mare, alingan didh vin kyam sarere;
Age am ghar nanadal juthi, uthine adekhi harere.

Sasu sasaro mat pitare, je bole te sahiere;
Purve eshun anubhav chhere, to muki kyam jaiere.

E ras jane javallore jogi, ke vali munivar janere;
Shuk sanakadik narad jane, jene ved vakhanere.

E ras jane vrajanire nari, ke deve pidhore;
Ugarato ras dhalato duto, narasinhie zontine lidhore.

– નરસિંહ મહેતા