તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું - Tamara Nayanaman Ek Svapnun - Gujarati

તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું

તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું થઈને
મને સંતાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
તમારા ચરણની નીચે કુસુમ થઈને
મને ચગદાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે

આંખેથી પૂછ્યું તે આંખેથી કહેવાની
કરશો નહિ જો તમે મહેરબાની
તમે મહેરબાની
તો તમારા કલાપે એક ગજરો થઈને
મને ગૂંથાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે

મારી જ મહેફીલમાં મારાથી દૂર રહી
નર્તન કરો છો બીજા કોઈ સામે
તમારા આ નૂપુરનું
તમારા આ નૂપુરનું ઘુંઘરું થઈને મને
બંધાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે

ચંપો થઈને તમારા ચમનમાં
મનમાં તમન્ના છે મહેકી જવાની
અરે મહેકી જવાની
પણ તમારા
આ ઘૂંઘટનો એક નિસાસો થઈને
મને રૂંધાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે

અમે દિલ દીધું તમે દિલ દઈ દ્યો
નહિ દ્યો તો થાશે શું એ પણ કહી દઉં
કે તમારા આ પાલવનો છેડો થઈને
મને ચૂંથાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે
નહિ વાર લાગે નહિ વાર લાગે

તમારા નયનમાં એક સ્વપ્નું થઈને
મને સંતાઈ જાતાં નહિ વાર લાગે


तमारा नयनमां एक स्वप्नुं

तमारा नयनमां एक स्वप्नुं थईने
मने संताई जातां नहि वार लागे
तमारा चरणनी नीचे कुसुम थईने
मने चगदाई जातां नहि वार लागे

आंखेथी पूछ्युं ते आंखेथी कहेवानी
करशो नहि जो तमे महेरबानी
तमे महेरबानी
तो तमारा कलापे एक गजरो थईने
मने गूंथाई जातां नहि वार लागे
नहि वार लागे

मारी ज महेफीलमां माराथी दूर रही
नर्तन करो छो बीजा कोई सामे
तमारा आ नूपुरनुं
तमारा आ नूपुरनुं घुंघरुं थईने मने
बंधाई जातां नहि वार लागे
नहि वार लागे

चंपो थईने तमारा चमनमां
मनमां तमन्ना छे महेकी जवानी
अरे महेकी जवानी
पण तमारा
आ घूंघटनो एक निसासो थईने
मने रूंधाई जातां नहि वार लागे
नहि वार लागे

अमे दिल दीधुं तमे दिल दई द्यो
नहि द्यो तो थाशे शुं ए पण कही दउं
के तमारा आ पालवनो छेडो थईने
मने चूंथाई जातां नहि वार लागे
नहि वार लागे नहि वार लागे

तमारा नयनमां एक स्वप्नुं थईने
मने संताई जातां नहि वार लागे


Tamara Nayanaman Ek Svapnun

Tamara nayanaman ek svapnun thaine
Mane santai jatan nahi var lage
Tamara charanani niche kusum thaine
Mane chagadai jatan nahi var lage

Ankhethi puchhyun te ankhethi kahevani
Karasho nahi jo tame maherabani
tame maherabani
To tamara kalape ek gajaro thaine
Mane gunthai jatan nahi var lage
nahi var lage

Mari j mahefilaman marathi dur rahi
Nartan karo chho bija koi same
Tamara a nupuranun
Tamara a nupuranun ghungharun thaine mane
Bandhai jatan nahi var lage
nahi var lage

Chanpo thaine tamara chamanaman
Manaman tamanna chhe maheki javani
are maheki javani
Pan tamara
A ghunghatano ek nisaso thaine
Mane rundhai jatan nahi var lage
nahi var lage

Ame dil didhun tame dil dai dyo
Nahi dyo to thashe shun e pan kahi daun
Ke tamara a palavano chhedo thaine
Mane chunthai jatan nahi var lage
Nahi var lage nahi var lage

Tamara nayanaman ek svapnun thaine
Mane santai jatan nahi var lage


Tamārā nayanamān ek svapnun

Tamārā nayanamān ek svapnun thaīne
Mane santāī jātān nahi vār lāge
Tamārā charaṇanī nīche kusum thaīne
Mane chagadāī jātān nahi vār lāge

Ānkhethī pūchhyun te ānkhethī kahevānī
Karasho nahi jo tame maherabānī
tame maherabānī
To tamārā kalāpe ek gajaro thaīne
Mane gūnthāī jātān nahi vār lāge
nahi vār lāge

Mārī j mahefīlamān mārāthī dūr rahī
Nartan karo chho bījā koī sāme
Tamārā ā nūpuranun
Tamārā ā nūpuranun ghungharun thaīne mane
Bandhāī jātān nahi vār lāge
nahi vār lāge

Chanpo thaīne tamārā chamanamān
Manamān tamannā chhe mahekī javānī
are mahekī javānī
Paṇ tamārā
Ā ghūnghaṭano ek nisāso thaīne
Mane rūndhāī jātān nahi vār lāge
nahi vār lāge

Ame dil dīdhun tame dil daī dyo
Nahi dyo to thāshe shun e paṇ kahī daun
Ke tamārā ā pālavano chheḍo thaīne
Mane chūnthāī jātān nahi vār lāge
Nahi vār lāge nahi vār lāge

Tamārā nayanamān ek svapnun thaīne
Mane santāī jātān nahi vār lāge


Source : સ્વરઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ