તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું - Tame Bhave Bhaji Lyo Bhagavan Jivan Thodu Rahyu - Lyrics

તમે ભવે ભજી લ્યો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું
કંઈક આત્મા નું કરજો કલ્યાણ જીવન થોડું રહ્યું

એનો દીધેલો કોલ મોહમાં ઘેલા થયા
જુઠી માયાન મોહમાં ઘેલા થયા
ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન…જીવન

બાળપણ ની જુવાની માખ અડધું ગયું
નહિ ભક્તિ ના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું
હવે બાકી છે તેમાં દ્યો ધ્યાન …જીવન

પછી ડહાણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહિ
લોભ વૈકુંઠ માં ધન ને ત્યાજ્શો નહિ
બનો આજ થી પ્રભુમાં મસ્તાન …જીવન

જરા ચેતીને ભક્તિનું ભાથું ભર રો
કંઇક ડરતો પ્રભુજી નો દિલ માં ધરો
છીએ થોડા દિવસના મહેમાન …જીવન

બધા આળશમાં આમ દિન વીતી જશે
પછી ઓચિંતું જમણું તેડું થશે
નહિ ચાલે તમારું તોફાન …જીવન

એ જ કહેવું આ બાળક નું દિલ ધરો
ચિત્ત રાખો પ્રભુજી ને ભાવે ભજો
ઝીલો ઝીલો ભક્તિ નું સુકાન …જીવન


Tame bhave bhajī lyo bhagavān jīvan thoḍun rahyun
Kanīk ātmā nun karajo kalyāṇ jīvan thoḍun rahyun

Eno dīdhelo kol mohamān ghelā thayā
Juṭhī māyān mohamān ghelā thayā
Cheto cheto shun bhūlyā chho bhāna…jīvana

Bāḷapaṇ nī juvānī mākh aḍadhun gayun
Nahi bhakti nā mārgamān ḍagalun bharyun
Have bākī chhe temān dyo dhyān …jīvana

Pachhī ḍahāṇamān govinda bhajāshe nahi
Lobh vaikunṭha mān dhan ne tyājsho nahi
Bano āj thī prabhumān mastān …jīvana

Jarā chetīne bhaktinun bhāthun bhar ro
Kanik ḍarato prabhujī no dil mān dharo
Chhīe thoḍā divasanā mahemān …jīvana

Badhā āḷashamān ām din vītī jashe
Pachhī ochintun jamaṇun teḍun thashe
Nahi chāle tamārun tofān …jīvana

E j kahevun ā bāḷak nun dil dharo
Chitta rākho prabhujī ne bhāve bhajo
Zīlo zīlo bhakti nun sukān …jīvana

Bhave Bhajilo Bhagwan || ભાવે ભજિલો ભગવાન || Asha Prajapati Bhajan || Bhajan || Gujarati ||. (2019, January 23). YouTube