તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું - Tame Thodun Ghanun Samajo To Sarun - Gujarati

તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું

તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું
કે રાજ વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું
વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું

  તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું

કે રાજ વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું
વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું

ધારી ધારીને તમે બોલ્યા બે વેણ એની
અણધારી ચોટ ઉરે લાગી
ધારી ધારીને તમે બોલ્યા બે વેણ એની
અણધારી ચોટ ઉરે લાગી

જેનાં શમણામાં મીઠી નીંદર મ્હાણી’તી
એની ભ્રમણામાં રાતભર જાગી
ભર્યા ઘરમાં હું કેમ રે પોકારું હો રાજ

  તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું

કે રાજ વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું
વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું

આપણી તે મેડીએ રે આપણ બે એકલાં ને
ફાવે તેવીતે રીતે મળજો
આપણી તે મેડીએ રે આપણ બે એકલાં ને
ફાવે તેવીતે રીતે મળજો

મોટા નાનામાં મારે નીચા જોણું છે
રહો અળગા કે વાટ ના આંતરજો
મોટા ઘરની હું નાની વહુવારુ હો રાજ

  તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું

કે રાજ વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું
વહેતા વાયરાને કેમ કરી વારું
તમે થોડું ઘણું સમજો તો સારું


तमे थोडुं घणुं समजो तो सारुं

तमे थोडुं घणुं समजो तो सारुं
के राज वहेता वायराने केम करी वारुं
वहेता वायराने केम करी वारुं

  तमे थोडुं घणुं समजो तो सारुं

के राज वहेता वायराने केम करी वारुं
वहेता वायराने केम करी वारुं

धारी धारीने तमे बोल्या बे वेण एनी
अणधारी चोट उरे लागी
धारी धारीने तमे बोल्या बे वेण एनी
अणधारी चोट उरे लागी

जेनां शमणामां मीठी नींदर म्हाणी’ती
एनी भ्रमणामां रातभर जागी
भर्या घरमां हुं केम रे पोकारुं हो राज

  तमे थोडुं घणुं समजो तो सारुं

के राज वहेता वायराने केम करी वारुं
वहेता वायराने केम करी वारुं

आपणी ते मेडीए रे आपण बे एकलां ने
फावे तेवीते रीते मळजो
आपणी ते मेडीए रे आपण बे एकलां ने
फावे तेवीते रीते मळजो

मोटा नानामां मारे नीचा जोणुं छे
रहो अळगा के वाट ना आंतरजो
मोटा घरनी हुं नानी वहुवारु हो राज

  तमे थोडुं घणुं समजो तो सारुं

के राज वहेता वायराने केम करी वारुं
वहेता वायराने केम करी वारुं
तमे थोडुं घणुं समजो तो सारुं


Tame Thodun Ghanun Samajo To Sarun

Tame thodun ghanun samajo to sarun
Ke raj vaheta vayarane kem kari varun
Vaheta vayarane kem kari varun

  tame thodun ghanun samajo to sarun

Ke raj vaheta vayarane kem kari varun
vaheta vayarane kem kari varun

Dhari dharine tame bolya be ven eni
Anadhari chot ure lagi
Dhari dharine tame bolya be ven eni
Anadhari chot ure lagi

Jenan shamanaman mithi nindar mhani’ti
Eni bhramanaman ratabhar jagi
Bharya gharaman hun kem re pokarun ho raja

  tame thodun ghanun samajo to sarun

Ke raj vaheta vayarane kem kari varun
vaheta vayarane kem kari varun

Apani te medie re apan be ekalan ne
Fave tevite rite malajo
Apani te medie re apan be ekalan ne
Fave tevite rite malajo

Mota nanaman mare nicha jonun chhe
Raho alaga ke vat na antarajo
Mota gharani hun nani vahuvaru ho raja

  tame thodun ghanun samajo to sarun

Ke raj vaheta vayarane kem kari varun
vaheta vayarane kem kari varun
Tame thodun ghanun samajo to sarun


Tame thoḍun ghaṇun samajo to sārun

Tame thoḍun ghaṇun samajo to sārun
Ke rāj vahetā vāyarāne kem karī vārun
Vahetā vāyarāne kem karī vārun

  tame thoḍun ghaṇun samajo to sārun

Ke rāj vahetā vāyarāne kem karī vārun
vahetā vāyarāne kem karī vārun

Dhārī dhārīne tame bolyā be veṇ enī
Aṇadhārī choṭ ure lāgī
Dhārī dhārīne tame bolyā be veṇ enī
Aṇadhārī choṭ ure lāgī

Jenān shamaṇāmān mīṭhī nīndar mhāṇī’tī
Enī bhramaṇāmān rātabhar jāgī
Bharyā gharamān hun kem re pokārun ho rāja

  tame thoḍun ghaṇun samajo to sārun

Ke rāj vahetā vāyarāne kem karī vārun
vahetā vāyarāne kem karī vārun

Āpaṇī te meḍīe re āpaṇ be ekalān ne
Fāve tevīte rīte maḷajo
Āpaṇī te meḍīe re āpaṇ be ekalān ne
Fāve tevīte rīte maḷajo

Moṭā nānāmān māre nīchā joṇun chhe
Raho aḷagā ke vāṭ nā āntarajo
Moṭā gharanī hun nānī vahuvāru ho rāja

  tame thoḍun ghaṇun samajo to sārun

Ke rāj vahetā vāyarāne kem karī vārun
vahetā vāyarāne kem karī vārun
Tame thoḍun ghaṇun samajo to sārun


Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
ગીતઃ હરીન્દ્ર દવે
સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર