તારે બોલે બોલે મારું દિલ ડોલે - Tare Bole Bole Marun Dil Dole - Gujarati

તારે બોલે બોલે મારું દિલ ડોલે

તારે બોલે બોલે તારે બોલે બોલે
મારું દિલ ડોલે
તારે બોલે બોલે તારે બોલે બોલે
મારું દિલ ડોલે

નૈનાં થઈ બાવરા નીત તને ખોળે
તારે બોલે બોલે
નૈનાં થઈ બાવરા નીત તને ખોળે
તારે બોલે બોલે તારે બોલે બોલે
મારું દિલ ડોલે

પૂનમની રાત માથે પૂનમની રાત
પૂનમની રાત માથે હાથોમાં હાથ સાથે
પૂનમની રાત માથે હાથોમાં હાથ સાથે

વડલાની ડાળે ઝૂલવા હૈયાને હીંડોળે
તારે બોલે બોલે
વડલાની ડાળે ઝૂલવા હૈયાને હીંડોળે
તારે બોલે બોલે તારે બોલે બોલે
મારું દિલ ડોલે

ઓ… ઓ…
ઝરમર ઝરમર નેહ નીતરતો
તું મારો શ્રાવણ તું મારો શ્રાવણ
ઝરમર ઝરમર નેહ નીતરતો
તું મારો શ્રાવણ તું મારો શ્રાવણ

ઓ… ઓ…
તું રીમઝીમ
તું રીમઝીમ રમતી વાદળી
મારું ઓપાવે આંગણ
ઓ… ઓ…
તું રીમઝીમ
તું રીમઝીમ રમતી વાદળી
મારું ઓપાવે આંગણ

રસિયા તારું રૂપ અનોખું
કાંઈ ના આવે તોલે
તારે બોલે બોલે
રસિયા તારું રૂપ અનોખું
કાંઈ ના આવે તોલે
તારે બોલે બોલે તારે બોલે બોલે
મારું દિલ ડોલે

હાલ મારા વાલમા જઈએ જગને પાર
ઓ… ઓ… જઈએ જગને પાર
હાલ મારા વાલમા જઈએ જગને પાર
ઓ… ઓ… જઈએ જગને પાર

એક બીજાના સ્નેહ સાજનો
મેળવિયે કંઈ તાર
એક બીજાના સ્નેહ સાજનો
મેળવિયે કંઈ તાર

મુખથી જોને ફૂલ વેરાતાં તારે બોલે બોલે
તારે બોલે બોલે
મુખથી જોને ફૂલ વેરાતાં તારે બોલે બોલે
તારે બોલે બોલે તારે બોલે બોલે
મારું દિલ ડોલે


तारे बोले बोले मारुं दिल डोले

तारे बोले बोले तारे बोले बोले
मारुं दिल डोले
तारे बोले बोले तारे बोले बोले
मारुं दिल डोले

नैनां थई बावरा नीत तने खोळे
तारे बोले बोले
नैनां थई बावरा नीत तने खोळे
तारे बोले बोले तारे बोले बोले
मारुं दिल डोले

पूनमनी रात माथे पूनमनी रात
पूनमनी रात माथे हाथोमां हाथ साथे
पूनमनी रात माथे हाथोमां हाथ साथे

वडलानी डाळे झूलवा हैयाने हींडोळे
तारे बोले बोले
वडलानी डाळे झूलवा हैयाने हींडोळे
तारे बोले बोले तारे बोले बोले
मारुं दिल डोले

ओ… ओ…
झरमर झरमर नेह नीतरतो
तुं मारो श्रावण तुं मारो श्रावण
झरमर झरमर नेह नीतरतो
तुं मारो श्रावण तुं मारो श्रावण

ओ… ओ…
तुं रीमझीम
तुं रीमझीम रमती वादळी
मारुं ओपावे आंगण
ओ… ओ…
तुं रीमझीम
तुं रीमझीम रमती वादळी
मारुं ओपावे आंगण

रसिया तारुं रूप अनोखुं
कांई ना आवे तोले
तारे बोले बोले
रसिया तारुं रूप अनोखुं
कांई ना आवे तोले
तारे बोले बोले तारे बोले बोले
मारुं दिल डोले

हाल मारा वालमा जईए जगने पार
ओ… ओ… जईए जगने पार
हाल मारा वालमा जईए जगने पार
ओ… ओ… जईए जगने पार

एक बीजाना स्नेह साजनो
मेळविये कंई तार
एक बीजाना स्नेह साजनो
मेळविये कंई तार

मुखथी जोने फूल वेरातां तारे बोले बोले
तारे बोले बोले
मुखथी जोने फूल वेरातां तारे बोले बोले
तारे बोले बोले तारे बोले बोले
मारुं दिल डोले


Tare Bole Bole Marun Dil Dole

Tare bole bole tare bole bole
marun dil dole
Tare bole bole tare bole bole
marun dil dole

Nainan thai bavara nit tane khole
tare bole bole
Nainan thai bavara nit tane khole
Tare bole bole tare bole bole
marun dil dole

Punamani rat mathe punamani rat
Punamani rat mathe hathoman hath sathe
Punamani rat mathe hathoman hath sathe

Vadalani dale zulava haiyane hindole
tare bole bole
Vadalani dale zulava haiyane hindole
Tare bole bole tare bole bole
marun dil dole

O… o…
Zaramar zaramar neh nitarato
tun maro shravan tun maro shravana
Zaramar zaramar neh nitarato
tun maro shravan tun maro shravana

O… o…
Tun rimazim
Tun rimazim ramati vadali
marun opave angana
O… o…
Tun rimazim
Tun rimazim ramati vadali
marun opave angana

Rasiya tarun rup anokhun
kani na ave tole
tare bole bole
Rasiya tarun rup anokhun
kani na ave tole
Tare bole bole tare bole bole
marun dil dole

Hal mara valama jaie jagane para
O… o… jaie jagane para
Hal mara valama jaie jagane para
O… o… jaie jagane para

Ek bijana sneh sajano
melaviye kani tara
Ek bijana sneh sajano
melaviye kani tara

Mukhathi jone ful veratan tare bole bole
tare bole bole
Mukhathi jone ful veratan tare bole bole
Tare bole bole tare bole bole
marun dil dole


Tāre bole bole mārun dil ḍole

Tāre bole bole tāre bole bole
mārun dil ḍole
Tāre bole bole tāre bole bole
mārun dil ḍole

Nainān thaī bāvarā nīt tane khoḷe
tāre bole bole
Nainān thaī bāvarā nīt tane khoḷe
Tāre bole bole tāre bole bole
mārun dil ḍole

Pūnamanī rāt māthe pūnamanī rāt
Pūnamanī rāt māthe hāthomān hāth sāthe
Pūnamanī rāt māthe hāthomān hāth sāthe

Vaḍalānī ḍāḷe zūlavā haiyāne hīnḍoḷe
tāre bole bole
Vaḍalānī ḍāḷe zūlavā haiyāne hīnḍoḷe
Tāre bole bole tāre bole bole
mārun dil ḍole

O… o…
Zaramar zaramar neh nītarato
tun māro shrāvaṇ tun māro shrāvaṇa
Zaramar zaramar neh nītarato
tun māro shrāvaṇ tun māro shrāvaṇa

O… o…
Tun rīmazīm
Tun rīmazīm ramatī vādaḷī
mārun opāve āngaṇa
O… o…
Tun rīmazīm
Tun rīmazīm ramatī vādaḷī
mārun opāve āngaṇa

Rasiyā tārun rūp anokhun
kānī nā āve tole
tāre bole bole
Rasiyā tārun rūp anokhun
kānī nā āve tole
Tāre bole bole tāre bole bole
mārun dil ḍole

Hāl mārā vālamā jaīe jagane pāra
O… o… jaīe jagane pāra
Hāl mārā vālamā jaīe jagane pāra
O… o… jaīe jagane pāra

Ek bījānā sneh sājano
meḷaviye kanī tāra
Ek bījānā sneh sājano
meḷaviye kanī tāra

Mukhathī jone fūl verātān tāre bole bole
tāre bole bole
Mukhathī jone fūl verātān tāre bole bole
Tāre bole bole tāre bole bole
mārun dil ḍole


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત અને અનંતરાય ઓઝા
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ રમતારામ (૧૯૫૦)