તત્ત્વમસિ, શ્ર્વેતકેતુ! - Tattvamasi, Shrvetaketu! - Gujarati

તત્ત્વમસિ, શ્ર્વેતકેતુ!

આપણે ભરોસે આપણે ચાલીએ
હો ભેરુ મારા, આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ.

એક મહેનતના હાથને ઝાલીએ,
હો ભેરુ મારા, આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ.

ખુદનો ભરોસો જેને હોય નહીં રે તેનો
ખુદાનો ભરોસો નકામ;
છો ને એ એકતારે ગાઈ ગાઈને કહે,
‘તારે ભરોસે, રામ !’
એ તો ખોટું રે ખોટું પિછાણીએ, હો ભેરુ મારા…

બળને બાહુમાં ભરી, હૈયામાં હામ ધરી,
સાગર મોઝારે ઝુકાવીએ;
આપણા વહાણનાં સઢ ને સુકાનને
આપણે જ હાથે સંભાળીએ, હો ભેરુ મારા…

કોણ રે ડુબાડે વળી કોણ રે ઉગારે,
કોણ લઈ જાય સામે પાર;
એનો કરવૈયો કો આપણી બહાર નહીં,
આપણે જ આપણે છઈએ, હો ભેરુ મારા…


तत्त्वमसि, श्र्वेतकेतु!

आपणे भरोसे आपणे चालीए
हो भेरु मारा, आपणे भरोसे आपणे हालीए.

एक महेनतना हाथने झालीए,
हो भेरु मारा, आपणे भरोसे आपणे हालीए.

खुदनो भरोसो जेने होय नहीं रे तेनो
खुदानो भरोसो नकाम;
छो ने ए एकतारे गाई गाईने कहे,
‘तारे भरोसे, राम !’
ए तो खोटुं रे खोटुं पिछाणीए, हो भेरु मारा…

बळने बाहुमां भरी, हैयामां हाम धरी,
सागर मोझारे झुकावीए;
आपणा वहाणनां सढ ने सुकानने
आपणे ज हाथे संभाळीए, हो भेरु मारा…

कोण रे डुबाडे वळी कोण रे उगारे,
कोण लई जाय सामे पार;
एनो करवैयो को आपणी बहार नहीं,
आपणे ज आपणे छईए, हो भेरु मारा…


Tattvamasi, Shrvetaketu!

Apane bharose apane chalie
Ho bheru mara, apane bharose apane halie.

Ek mahenatana hathane zalie,
Ho bheru mara, apane bharose apane halie.

Khudano bharoso jene hoya nahin re teno
Khudano bharoso nakama;
Chho ne e ekatare gai gaine kahe,
‘tare bharose, ram !’
E to khotun re khotun pichhanie, ho bheru mara…

Balane bahuman bhari, haiyaman ham dhari,
Sagar mozare zukavie;
Apana vahananan sadh ne sukanane
Apane j hathe sanbhalie, ho bheru mara…

Kon re dubade vali kon re ugare,
Kon lai jaya same para;
Eno karavaiyo ko apani bahar nahin,
Apane j apane chhaie, ho bheru mara…


Tattvamasi, shrvetaketu!

Āpaṇe bharose āpaṇe chālīe
Ho bheru mārā, āpaṇe bharose āpaṇe hālīe.

Ek mahenatanā hāthane zālīe,
Ho bheru mārā, āpaṇe bharose āpaṇe hālīe.

Khudano bharoso jene hoya nahīn re teno
Khudāno bharoso nakāma;
Chho ne e ekatāre gāī gāīne kahe,
‘tāre bharose, rām !’
E to khoṭun re khoṭun pichhāṇīe, ho bheru mārā…

Baḷane bāhumān bharī, haiyāmān hām dharī,
Sāgar mozāre zukāvīe;
Āpaṇā vahāṇanān saḍh ne sukānane
Āpaṇe j hāthe sanbhāḷīe, ho bheru mārā…

Koṇ re ḍubāḍe vaḷī koṇ re ugāre,
Koṇ laī jāya sāme pāra;
Eno karavaiyo ko āpaṇī bahār nahīn,
Āpaṇe j āpaṇe chhaīe, ho bheru mārā…


Source : પ્રહ્‌લાદ પારેખ