તોડી નાખ તબલાં - Todi Nakh Tabalan - Gujarati

તોડી નાખ તબલાં

તોડી નાખ તબલાંને, ફોડી નાખ પેટીને
તોડી નાખ તબલાંને, ફોડી નાખ પેટીને

એ ગધેડા દેવદાસ સાવ લલ્લુ
એ ગધેડા દેવદાસ સાવ લલ્લુ
તું તો ગાશે બારે માસ દીકરા લલ્લુ

ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…

એ તાનસેન પણ કદી ન ગાતો બપોરના
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…

કાગડા તું કાણે બેઠો હેઠો આજે કોણના
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…

ઊંધા ચત્તા ગીતો ગાયે કે ગણગણે
લાગે એવું કે આખો માળો ધણધણે
કે છોડી માળો ભાગી સહુ ગયા છે લલ્લુ!

એ ગધેડા દેવદાસ સાવ લલ્લુ
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…

સમજ્યો?
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…

તું રફી-મુકેશને કિશોર ન વિચારતો
ગીતો ગાઈ ગાઈને તું અમને શાને મારતો

એ છાનો મરને ગીતો શાને લલકારે
આડાઅવળા સૂર માથે ફટકારે…ફટકારે

બસ તું હવે રહેવા દે લલ્લુ
એ ગધેડા દેવદાસ સાવ લલ્લુ

ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…

તોડી નાખ તબલાંને, ફોડી નાખ પેટીને

એ ગધેડા દેવદાસ સાવ લલ્લુ
એ ગધેડા દેવદાસ સાવ લલ્લુ
તું તો ગાશે બારે માસ દીકરા લલ્લુ

ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…
ગા…મા… લલ્લુ ગા…મા…


तोडी नाख तबलां

तोडी नाख तबलांने, फोडी नाख पेटीने
तोडी नाख तबलांने, फोडी नाख पेटीने

ए गधेडा देवदास साव लल्लु
ए गधेडा देवदास साव लल्लु
तुं तो गाशे बारे मास दीकरा लल्लु

गा…मा… लल्लु गा…मा…
गा…मा… लल्लु गा…मा…

ए तानसेन पण कदी न गातो बपोरना
गा…मा… लल्लु गा…मा…

कागडा तुं काणे बेठो हेठो आजे कोणना
गा…मा… लल्लु गा…मा…

ऊंधा चत्ता गीतो गाये के गणगणे
लागे एवुं के आखो माळो धणधणे
के छोडी माळो भागी सहु गया छे लल्लु!

ए गधेडा देवदास साव लल्लु
गा…मा… लल्लु गा…मा…

समज्यो?
गा…मा… लल्लु गा…मा…

तुं रफी-मुकेशने किशोर न विचारतो
गीतो गाई गाईने तुं अमने शाने मारतो

ए छानो मरने गीतो शाने ललकारे
आडाअवळा सूर माथे फटकारे…फटकारे

बस तुं हवे रहेवा दे लल्लु
ए गधेडा देवदास साव लल्लु

गा…मा… लल्लु गा…मा…
गा…मा… लल्लु गा…मा…

तोडी नाख तबलांने, फोडी नाख पेटीने

ए गधेडा देवदास साव लल्लु
ए गधेडा देवदास साव लल्लु
तुं तो गाशे बारे मास दीकरा लल्लु

गा…मा… लल्लु गा…मा…
गा…मा… लल्लु गा…मा…
गा…मा… लल्लु गा…मा…


Todi Nakh Tabalan

Todi nakh tabalanne, fodi nakh petine
Todi nakh tabalanne, fodi nakh petine

E gadheda devadas sav lallu
E gadheda devadas sav lallu
Tun to gashe bare mas dikara lallu

Ga…ma… lallu ga…ma… Ga…ma… lallu ga…ma…

E tanasen pan kadi n gato baporana
Ga…ma… lallu ga…ma…

Kagada tun kane betho hetho aje konana
Ga…ma… lallu ga…ma…

Undha chatta gito gaye ke ganagane
Lage evun ke akho malo dhanadhane
Ke chhodi malo bhagi sahu gaya chhe lallu!

E gadheda devadas sav lallu
Ga…ma… lallu ga…ma…

Samajyo? Ga…ma… lallu ga…ma…

Tun rafi-mukeshane kishor n vicharato
Gito gai gaine tun amane shane marato

E chhano marane gito shane lalakare
Adaavala sur mathe fatakare…fatakare

Bas tun have raheva de lallu
E gadheda devadas sav lallu

Ga…ma… lallu ga…ma… Ga…ma… lallu ga…ma…

Todi nakh tabalanne, fodi nakh petine

E gadheda devadas sav lallu
E gadheda devadas sav lallu
Tun to gashe bare mas dikara lallu

Ga…ma… lallu ga…ma… Ga…ma… lallu ga…ma… Ga…ma… lallu ga…ma…


Toḍī nākh tabalān

Toḍī nākh tabalānne, foḍī nākh peṭīne
Toḍī nākh tabalānne, foḍī nākh peṭīne

E gadheḍā devadās sāv lallu
E gadheḍā devadās sāv lallu
Tun to gāshe bāre mās dīkarā lallu

Gā…mā… lallu gā…mā… Gā…mā… lallu gā…mā…

E tānasen paṇ kadī n gāto baporanā
Gā…mā… lallu gā…mā…

Kāgaḍā tun kāṇe beṭho heṭho āje koṇanā
Gā…mā… lallu gā…mā…

Ūndhā chattā gīto gāye ke gaṇagaṇe
Lāge evun ke ākho māḷo dhaṇadhaṇe
Ke chhoḍī māḷo bhāgī sahu gayā chhe lallu!

E gadheḍā devadās sāv lallu
Gā…mā… lallu gā…mā…

Samajyo? Gā…mā… lallu gā…mā…

Tun rafī-mukeshane kishor n vichārato
Gīto gāī gāīne tun amane shāne mārato

E chhāno marane gīto shāne lalakāre
Āḍāavaḷā sūr māthe faṭakāre…faṭakāre

Bas tun have rahevā de lallu
E gadheḍā devadās sāv lallu

Gā…mā… lallu gā…mā… Gā…mā… lallu gā…mā…

Toḍī nākh tabalānne, foḍī nākh peṭīne

E gadheḍā devadās sāv lallu
E gadheḍā devadās sāv lallu
Tun to gāshe bāre mās dīkarā lallu

Gā…mā… lallu gā…mā… Gā…mā… lallu gā…mā… Gā…mā… lallu gā…mā…


Source : સ્વરઃ શીવ અને સાથીદારો