આંખ મારી ઉઘડે

આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું
ધન્ય મારું જીવન કૃપા એની લેખું. …આંખ૦

રામ કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રસના ઉચ્ચારે
હિરનો આનંદ માટે અંતર આવે. …આંખ૦

રામાયણ ગીતા મારી અંતર આંખો
હરીએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો. …આંખ

રામના વિચારો મારે અઢળક નાણું
ગાવું મારે નિશ દિન રામાનુંજ ગાણું. …આંખ

પ્રભુના ભક્તો મારા સગાને સંબંધી
છુંટી ગ્રંથી તુટી મારી માયાની બંધી. …આંખ૦

શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી
સહુ સંતો આશિષ સદા દેજો એવી. …આંખ૦

જેણે રે શ્રી રામ ચરણ રસ ચાખ્યો
એણે રે સંસારને મિથ્યા કરી રાખ્યો. …આંખ૦

એ રસ ધ્રુવ પ્રહલાદે રે ચાખ્યો
એ રસ અંબરિષે હૃદિયામાં રાખ્યો. …આંખ૦

આ રસને જાણે છે શુકદેવ જોગી
કંઇક જાણે છે પેલો નરસૈયો ભોગી. …આંખ૦

આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું
ધન્ય મારું જીવન કૃપા એની લેખું. …આંખ૦

Aankh Mari Ughde

Ānkha mārī ughaḍe tyān sītārām dekhun
Dhanya mārun jīvan kṛupā enī lekhun. …ānkha0

Rām kṛuṣhṇa rām kṛuṣhṇa rasanā uchchāre
Hirano ānanda māṭe antar āve. …ānkha0

Rāmāyaṇ gītā mārī antar ānkho
Harīe dīdhī chhe mane uḍavānī pānkho. …ānkha

Rāmanā vichāro māre aḍhaḷak nāṇun
Gāvun māre nish din rāmānunja gāṇun. …ānkha

Prabhunā bhakto mārā sagāne sanbandhī
Chhunṭī granthī tuṭī mārī māyānī bandhī. …ānkha0

Shuddha bhakti vadhe mārī pūrṇimā jevī
Sahu santo āshiṣh sadā dejo evī. …ānkha0

Jeṇe re shrī rām charaṇ ras chākhyo
Eṇe re sansārane mithyā karī rākhyo. …ānkha0

E ras dhruv prahalāde re chākhyo
E ras anbariṣhe hṛudiyāmān rākhyo. …ānkha0

Ā rasane jāṇe chhe shukadev jogī
Kanik jāṇe chhe pelo narasaiyo bhogī. …ānkha0

Ānkha mārī ughaḍe tyān sītārām dekhun
Dhanya mārun jīvan kṛupā enī lekhun. …ānkha0

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર

Aankh Mari Ughde Tya SITARAM Dekhu. (2020, April 1). YouTube