ત્રિકાલ સંધ્યા - Trikal Sandhya - Gujarati & English Lyrics

તમે ત્રણ વાતો રાખજો યાદ
જીવનમાં લાવવા મીઠો સ્વાદ ! …તમે

પ્રભુને સ્મરજો શ્વાસે શ્વાસ,
સૂતાં ઊઠતાં જમતાં ખાસ
જીવનમાં ગણજો પ્રભુનો પ્રસાદ ! …તમે

પ્રભાતે ઊઠતાંની સંગાથ
નીરખજો નિજનો જમણો હાથ
સૂણજો ઋષિ - મુનિઓનો સાદ ! …તમે

કરનાં મૂળમાં શારદા માત
આંગળે લક્ષ્મી છે સાક્ષાત્
હથેળીએ હરિ સદા હૈયાત ! …તમે

કાંડે બુદ્ધિ જ્ઞાન ઉપદેશ
આંગળા કર્મ તણો સંદેશ
હથેળીમાં ભક્તિનો છે નાદ ! …તમે

ભોજન માનજો પ્રભુનો પ્રસાદ
આવશે તેથી મીઠો સ્વાદ
જમતાં કરજો કનૈયાને યાદ ! …તમે

સૂતાં પહેલાં સ્મરજો રામ
ઇશના ખોળે ખરો આરામ
તન મન ધરજો પ્રભુને પાદ ! …તમે

Trikal Sandhya

Tame tran vato rakhajo yada
Jivanaman lavav mitho swad ! …tame

Prabhune smarajo shvase shvasa,
Sutan uṭhatan jamatan khasa
Jivanaman ganajo prabhuno prasad ! …tame

Prabhate uṭhatanni sangatha
Nirakhajo nijano jamano hatha
Sunajo hrushi - muniono sad ! …tame

Karanan mulaman sharad mata
Angale lakshmi chhe sakshat
Hathelie hari sad haiyat ! …tame

Kande buddhi gnan upadesha
Angal karma tano sandesha
Hatheliman bhaktino chhe nad ! …tame

Bhojan manajo prabhuno prasada
Avashe tethi mitho swada
Jamatan karajo kanaiyane yad ! …tame

Sutan pahelan smarajo rama
Ishan khole kharo arama
Tan man dharajo prabhune pad ! …tame

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર