તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા - Tun Kali Ne Kalyani Re Ma - Lyrics

તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા

તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું ચારે યુગમાં ગવાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને પહેલાં તે યુગમાં જાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું શંકરની પટરાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું ભસ્માસુર હરનારી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને બીજા તે યુગમાં જાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું હરિશ્ચંદ્ર ઘરે પટરાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને ત્રીજા તે યુગમાં જાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું રામચંદ્ર ઘેર પટરાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું રાવણને રોળનારી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તને ચોથા તે યુગમાં જાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું પાંડવ ઘેર પટરાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા
તું કૌરવકુળ હણનારી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા

તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા
જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા


Tun Kali Ne Kalyani Re Ma

Tun kali ne kalyani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun chare yugaman gavani re ma
jyan joun tyan jogamaya

Tane pahelan te yugaman jani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun shankarani paṭarani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun bhasmasur haranari re ma
jyan joun tyan jogamaya

Tane bij te yugaman jani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun harishchandra ghare paṭarani re ma
jyan joun tyan jogamaya

Tane trij te yugaman jani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun ramachandra gher paṭarani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun ravanane rolanari re ma
jyan joun tyan jogamaya

Tane choth te yugaman jani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun pandav gher paṭarani re ma
jyan joun tyan jogamaya
Tun kauravakul hananari re ma
jyan joun tyan jogamaya

Tun kali ne kalyani re ma
jyan joun tyan jogamaya

Source: Mavjibhai