તું મારો વર ને હું તારી વહુ - Tun Maro Var Ne Hun Tari Vahu - Gujarati

તું મારો વર ને હું તારી વહુ

ઓ રંગ રસિયા કહે ને હું તારી શું છઉં
તું મારો વર ને હું તારી વહુ

   ઓ રંગ રસિયા કહે ને હું તારી શું છઉં
   તું મારો વર ને હું તારી વહુ

   નથી થવું મારે રાજાની રાણી
   મારે મન આટલું બહુ કે હું તારી વહુ

   નથી થવું મારે રાજાની રાણી
   મારે મન આટલું બહુ કે હું તારી વહુ

   ઓ રંગ રસિયા કહે ને હું તારી શું છઉં
   તું મારો વર ને હું તારી વહુ

   બની તારા ઘરની રાણી ઘૂંઘટડો તાણી
   હું પનઘટ પાણી ભરવા જઈશ રે

   તુજને ભાળી નૈના ઢાળી
   મારા એ આવ્યા, એ આવ્યા એવું કહીશ રે

   છાનું રે છપનું સપનું સરજું 
   તને કહું કહું ને રહી જઉં કે હું તારી વહુ

   ઓ રંગ રસિયા કહે ને હું તારી શું છઉં
   તું મારો વર ને હું તારી વહુ

   પૂરણપોળી ઘીમાં ઝબોળી તને
   જનની જેમ જમાડીશ

   પૂરણપોળી ઘીમાં ઝબોળી તને
   જનની જેમ જમાડીશ

   થઈ નટખટ નારી લ્યો પાનસુપારી
   કહી સંગે રંગ રમાડીશ

   થઈ નટખટ નારી લ્યો પાનસુપારી
   કહી સંગે રંગ રમાડીશ

   તારા મન ઉપવનની કોયલ થઈ 
   તને ટહુકી ટહુકી કહું કે હું તારી વહુ

   ઓ રંગ રસિયા કહે ને હું તારી શું છઉં
   તું મારો વર ને હું તારી વહુ

तुं मारो वर ने हुं तारी वहु

ओ रंग रसिया कहे ने हुं तारी शुं छउं
तुं मारो वर ने हुं तारी वहु

   ओ रंग रसिया कहे ने हुं तारी शुं छउं
   तुं मारो वर ने हुं तारी वहु

   नथी थवुं मारे राजानी राणी
   मारे मन आटलुं बहु के हुं तारी वहु

   नथी थवुं मारे राजानी राणी
   मारे मन आटलुं बहु के हुं तारी वहु

   ओ रंग रसिया कहे ने हुं तारी शुं छउं
   तुं मारो वर ने हुं तारी वहु

   बनी तारा घरनी राणी घूंघटडो ताणी
   हुं पनघट पाणी भरवा जईश रे

   तुजने भाळी नैना ढाळी
   मारा ए आव्या, ए आव्या एवुं कहीश रे

   छानुं रे छपनुं सपनुं सरजुं 
   तने कहुं कहुं ने रही जउं के हुं तारी वहु

   ओ रंग रसिया कहे ने हुं तारी शुं छउं
   तुं मारो वर ने हुं तारी वहु

   पूरणपोळी घीमां झबोळी तने
   जननी जेम जमाडीश

   पूरणपोळी घीमां झबोळी तने
   जननी जेम जमाडीश

   थई नटखट नारी ल्यो पानसुपारी
   कही संगे रंग रमाडीश

   थई नटखट नारी ल्यो पानसुपारी
   कही संगे रंग रमाडीश

   तारा मन उपवननी कोयल थई 
   तने टहुकी टहुकी कहुं के हुं तारी वहु

   ओ रंग रसिया कहे ने हुं तारी शुं छउं
   तुं मारो वर ने हुं तारी वहु

Tun Maro Var Ne Hun Tari Vahu

O ranga rasiya kahe ne hun tari shun chhaun
tun maro var ne hun tari vahu

   o ranga rasiya kahe ne hun tari shun chhaun
   tun maro var ne hun tari vahu

   nathi thavun mare rajani rani
   mare man atalun bahu ke hun tari vahu

   nathi thavun mare rajani rani
   mare man atalun bahu ke hun tari vahu

   o ranga rasiya kahe ne hun tari shun chhaun
   tun maro var ne hun tari vahu

   bani tara gharani rani ghunghatado tani
   hun panaghat pani bharava jaish re

   tujane bhali naina dhali
   mara e avya, e avya evun kahish re

   chhanun re chhapanun sapanun sarajun 
   tane kahun kahun ne rahi jaun ke hun tari vahu

   o ranga rasiya kahe ne hun tari shun chhaun
   tun maro var ne hun tari vahu

   puranapoli ghiman zaboli tane
   janani jem jamadisha

   puranapoli ghiman zaboli tane
   janani jem jamadisha

   thai natakhat nari lyo panasupari
   kahi sange ranga ramadisha

   thai natakhat nari lyo panasupari
   kahi sange ranga ramadisha

   tara man upavanani koyal thai 
   tane tahuki tahuki kahun ke hun tari vahu

   o ranga rasiya kahe ne hun tari shun chhaun
   tun maro var ne hun tari vahu

Tun māro var ne hun tārī vahu

O ranga rasiyā kahe ne hun tārī shun chhaun
tun māro var ne hun tārī vahu

   o ranga rasiyā kahe ne hun tārī shun chhaun
   tun māro var ne hun tārī vahu

   nathī thavun māre rājānī rāṇī
   māre man āṭalun bahu ke hun tārī vahu

   nathī thavun māre rājānī rāṇī
   māre man āṭalun bahu ke hun tārī vahu

   o ranga rasiyā kahe ne hun tārī shun chhaun
   tun māro var ne hun tārī vahu

   banī tārā gharanī rāṇī ghūnghaṭaḍo tāṇī
   hun panaghaṭ pāṇī bharavā jaīsh re

   tujane bhāḷī nainā ḍhāḷī
   mārā e āvyā, e āvyā evun kahīsh re

   chhānun re chhapanun sapanun sarajun 
   tane kahun kahun ne rahī jaun ke hun tārī vahu

   o ranga rasiyā kahe ne hun tārī shun chhaun
   tun māro var ne hun tārī vahu

   pūraṇapoḷī ghīmān zaboḷī tane
   jananī jem jamāḍīsha

   pūraṇapoḷī ghīmān zaboḷī tane
   jananī jem jamāḍīsha

   thaī naṭakhaṭ nārī lyo pānasupārī
   kahī sange ranga ramāḍīsha

   thaī naṭakhaṭ nārī lyo pānasupārī
   kahī sange ranga ramāḍīsha

   tārā man upavananī koyal thaī 
   tane ṭahukī ṭahukī kahun ke hun tārī vahu

   o ranga rasiyā kahe ne hun tārī shun chhaun
   tun māro var ne hun tārī vahu

Source : સ્વર: ગીતા રોય
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નાગદેવતા (૧૯૫૫)