ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે - Unbare Ubhi Sanbhalun Re - Gujarati Kavita

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના;
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

ગામને પાદર ઘૂઘરાં વાગે,
ઊંઘમાંથી મારાં સપનાં જાગે,
સપનાં રે લોલ વ્હાલમનાં.

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

કાલ તો હવે વડલાં ડાળે ઝૂલશું લોલ,
કાલ તો હવે મોરલાં સાથે કૂદશું લોલ,
ઝૂલતાં ઝોકો લાગશે મને,
કૂદતાં કાંટો વાગશે મને,
વાગશે રે બોલ વ્હાલમના.

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

આજની જુદાઈ ગોફણ ઘાલી વીંઝશું લોલ,
વાડને વેલે વાલોળ પાપડી વીણશું લોલ,
વીંઝતાં પવન અડશે મને,
વીણતાં ગવન નડશે મને,
નડશે રે બોલ વ્હાલમના.

ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના;
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.


उंबरे ऊभी सांभळुं रे

उंबरे ऊभी सांभळुं रे बोल व्हालमना;
घरमां सूती सांभळुं रे बोल व्हालमना.

गामने पादर घूघरां वागे,
ऊंघमांथी मारां सपनां जागे,
सपनां रे लोल व्हालमनां.

उंबरे ऊभी सांभळुं रे बोल व्हालमना.

काल तो हवे वडलां डाळे झूलशुं लोल,
काल तो हवे मोरलां साथे कूदशुं लोल,
झूलतां झोको लागशे मने,
कूदतां कांटो वागशे मने,
वागशे रे बोल व्हालमना.

उंबरे ऊभी सांभळुं रे बोल व्हालमना.

आजनी जुदाई गोफण घाली वींझशुं लोल,
वाडने वेले वालोळ पापडी वीणशुं लोल,
वींझतां पवन अडशे मने,
वीणतां गवन नडशे मने,
नडशे रे बोल व्हालमना.

उंबरे ऊभी सांभळुं रे बोल व्हालमना;
घरमां सूती सांभळुं रे बोल व्हालमना.


Unbare Ubhi Sanbhalun Re

Unbare ubhi sanbhalun re bol vhalamana;
Gharaman suti sanbhalun re bol vhalamana.

Gamane padar ghugharan vage,
Unghamanthi maran sapanan jage,
Sapanan re lol vhalamanan.

Unbare ubhi sanbhalun re bol vhalamana.

Kal to have vadalan dale zulashun lola,
Kal to have moralan sathe kudashun lola,
Zulatan zoko lagashe mane,
Kudatan kanto vagashe mane,
Vagashe re bol vhalamana.

Unbare ubhi sanbhalun re bol vhalamana.

Ajani judai gofan ghali vinzashun lola,
Vadane vele valol papadi vinashun lola,
Vinzatan pavan adashe mane,
Vinatan gavan nadashe mane,
Nadashe re bol vhalamana.

Unbare ubhi sanbhalun re bol vhalamana;
Gharaman suti sanbhalun re bol vhalamana.


Unbare ūbhī sānbhaḷun re

Unbare ūbhī sānbhaḷun re bol vhālamanā;
Gharamān sūtī sānbhaḷun re bol vhālamanā.

Gāmane pādar ghūgharān vāge,
Ūnghamānthī mārān sapanān jāge,
Sapanān re lol vhālamanān.

Unbare ūbhī sānbhaḷun re bol vhālamanā.

Kāl to have vaḍalān ḍāḷe zūlashun lola,
Kāl to have moralān sāthe kūdashun lola,
Zūlatān zoko lāgashe mane,
Kūdatān kānṭo vāgashe mane,
Vāgashe re bol vhālamanā.

Unbare ūbhī sānbhaḷun re bol vhālamanā.

Ājanī judāī gofaṇ ghālī vīnzashun lola,
Vāḍane vele vāloḷ pāpaḍī vīṇashun lola,
Vīnzatān pavan aḍashe mane,
Vīṇatān gavan naḍashe mane,
Naḍashe re bol vhālamanā.

Unbare ūbhī sānbhaḷun re bol vhālamanā;
Gharamān sūtī sānbhaḷun re bol vhālamanā.


Source : આકાશવાણીના કલાકારોની રજૂઆત
ગીતઃ મણિલાલ દેસાઈ