ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે - Upadhio Ye Madhuri Lage - Gujarati

ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે

आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहसै-
रव्यक्तवर्णरमणियवचःप्रवृत्तीन् ।
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥
(અભિજ્ઞાન શાકુન્તલમ્ અંક ૭ શ્લોક ૧૮૧)

ખોળે બેસી મધુર હસતું, બોલતું કાલું કાલું
માબાપોને શિશુવદન એ લાગતું વ્હાલું વ્હાલું
નાના પગની મલિન રજથી વસ્ત્ર મેલાં છે જેનાં
એ માબાપો મહદ્ સુખીયાં, ધન્ય છે સદ્મ એનાં

ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે
હૈયે ભરતી હરખની જાગે

રચ્યાં સાથિયા કંકુ ઘોળી
આંગણીએ પૂરી રંગોળી
ત્યાં તો આવી પાડે પગલાં
ને હસી હસી ભાગે

ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે
ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે

નાની પ્યાલી, નાની થાળી
પાટલો… મોટો ઢાળી
કાલું કાલું કહી કોળીઓ નાનકડો માગે

ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે
ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે

બાલુડાં ખિલખિલાટ કરતાં
ભવન એ ભાગ્યવાન ઠરતાં
સંસારીનાં એ સૌ સુખડાં ને દેવો પણ માગે

ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે
ઉપાધિઓ યે મધુરી લાગે


उपाधिओ ये मधुरी लागे

आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहसै-
रव्यक्तवर्णरमणियवचःप्रवृत्तीन् ।
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥
(अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक ७ श्लोक १८१)

खोळे बेसी मधुर हसतुं, बोलतुं कालुं कालुं
माबापोने शिशुवदन ए लागतुं व्हालुं व्हालुं
नाना पगनी मलिन रजथी वस्त्र मेलां छे जेनां
ए माबापो महद् सुखीयां, धन्य छे सद्म एनां

उपाधिओ ये मधुरी लागे
हैये भरती हरखनी जागे

रच्यां साथिया कंकु घोळी
आंगणीए पूरी रंगोळी
त्यां तो आवी पाडे पगलां
ने हसी हसी भागे

उपाधिओ ये मधुरी लागे
उपाधिओ ये मधुरी लागे

नानी प्याली, नानी थाळी
पाटलो… मोटो ढाळी
कालुं कालुं कही कोळीओ नानकडो मागे

उपाधिओ ये मधुरी लागे
उपाधिओ ये मधुरी लागे

बालुडां खिलखिलाट करतां
भवन ए भाग्यवान ठरतां
संसारीनां ए सौ सुखडां ने देवो पण मागे

उपाधिओ ये मधुरी लागे
उपाधिओ ये मधुरी लागे


Upadhio Ye Madhuri Lage

???-
??? |
???
??? ??? ?
(abhijnyan shakuntalam anka 7 shlok 181)

Khole besi madhur hasatun, bolatun kalun kalun
Mabapone shishuvadan e lagatun vhalun vhalun
Nana pagani malin rajathi vastra melan chhe jenan
E mabapo mahad sukhiyan, dhanya chhe sadma enan

Upadhio ye madhuri lage
haiye bharati harakhani jage

Rachyan sathiya kanku gholi
Anganie puri rangoli
Tyan to avi pade pagalan
ne hasi hasi bhage

Upadhio ye madhuri lage
Upadhio ye madhuri lage

Nani pyali, nani thali
Patalo… moto dhali
Kalun kalun kahi kolio nanakado mage

Upadhio ye madhuri lage
Upadhio ye madhuri lage

Baludan khilakhilat karatan
Bhavan e bhagyavan tharatan
Sansarinan e sau sukhadan ne devo pan mage

Upadhio ye madhuri lage
Upadhio ye madhuri lage


Upādhio ye madhurī lāge

आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहसै-
रव्यक्तवर्णरमणियवचःप्रवृत्तीन् |
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥
(abhijnyān shākuntalam anka 7 shlok 181)

Khoḷe besī madhur hasatun, bolatun kālun kālun
Mābāpone shishuvadan e lāgatun vhālun vhālun
Nānā paganī malin rajathī vastra melān chhe jenān
E mābāpo mahad sukhīyān, dhanya chhe sadma enān

Upādhio ye madhurī lāge
haiye bharatī harakhanī jāge

Rachyān sāthiyā kanku ghoḷī
Āngaṇīe pūrī rangoḷī
Tyān to āvī pāḍe pagalān
ne hasī hasī bhāge

Upādhio ye madhurī lāge
Upādhio ye madhurī lāge

Nānī pyālī, nānī thāḷī
Pāṭalo… moṭo ḍhāḷī
Kālun kālun kahī koḷīo nānakaḍo māge

Upādhio ye madhurī lāge
Upādhio ye madhurī lāge

Bāluḍān khilakhilāṭ karatān
Bhavan e bhāgyavān ṭharatān
Sansārīnān e sau sukhaḍān ne devo paṇ māge

Upādhio ye madhurī lāge
Upādhio ye madhurī lāge


Source : ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
સ્વરાંકનઃ માસ્ટર મોહન જૂનિયર
નાટકઃ ગાડાનો બેલ (૧૯૪૬)
આ ગીતની પુનઃ રજૂઆત માહેશ્વરીના સ્વરમાં છે અને
સંગીત નિયોજન સુરેશકુમારનું છે.