વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યા - Vā Vāyā Ne Vādaḷ Umaṭyā - Lyrics

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યા

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યા
ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા

તમે મળવા ન આવો શા માટે?
તમે મળવા ન આવો શા માટે?
ન આવો તો નંદજીની આણ!
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા

તમે ગોકુળમાં ગૌધન ચારંતા
તમે ગોકુળમાં ગૌધન ચારંતા
તમે છો સદાયના ચોર
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા

તમે કાળી તે કામળી ઓઢંતા
તમે કાળી તે કામળી ઓઢંતા
તમે ભરવાડણના ભાણેજ
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા

તમે વ્રજમાં તે વાંસળી વાજંતા
તમે વ્રજમાં તે વાંસળી વાજંતા
તમે ગોપીઓના ચિત્તચોર
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા

મેતા નરશીના સ્વામી શામળિયા
મેતા નરશીના સ્વામી શામળિયા
અમને તેડી રમાડ્યા રાસ
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યા
ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર
મળવા આવો સુંદિરવર શામળિયા


Vā Vāyā Ne Vādaḷ Umaṭyā

Vā vāyā ne vādaḷ ūmaṭyā
Gokuḷamān ṭahukyā mora
Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Tame maḷavā n āvo shā māṭe? Tame maḷavā n āvo shā māṭe? N āvo to nandajīnī āṇa! Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Tame gokuḷamān gaudhan chārantā
Tame gokuḷamān gaudhan chārantā
Tame chho sadāyanā chora
Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Tame kāḷī te kāmaḷī oḍhantā
Tame kāḷī te kāmaḷī oḍhantā
Tame bharavāḍaṇanā bhāṇeja
Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Tame vrajamān te vānsaḷī vājantā
Tame vrajamān te vānsaḷī vājantā
Tame gopīonā chittachora
Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Metā narashīnā swāmī shāmaḷiyā
Metā narashīnā swāmī shāmaḷiyā
Amane teḍī ramāḍyā rāsa
Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Vā vāyā ne vādaḷ ūmaṭyā
Gokuḷamān ṭahukyā mora
Maḷavā āvo sundiravar shāmaḷiyā

Source: Mavjibhai

Source : Youtube - Santvani Trivedi