વગડાની વચ્ચે વાવડી - Vagadani Vachche Vavadi - Gujarati

વગડાની વચ્ચે વાવડી

વગડાની વચ્ચે વાવડી ને
વાવડીની વચ્ચે દાડમડી
દાડમડીનાં દાણાં રાતાચોળ રાતાચોળ સે

પગમાં તે લક્કડ પાવડી ને
જરિયલ પહેરી પાઘલડી
પાઘલડીના તાણાં રાતાચોળ રાતાચોળ સે

આણી કોર પેલી કોર મોરલાં બોલે
ઉત્તર દખ્ખણ ડુંગરા ડોલે
ઈશાની વાયરો વીંઝણો ઢોળે
વેરી મન મારું રે ચડ્યું રે ચકડોળે

નાનું અમથું ખોરડું ને
ખોરડે ઝૂલે છાબલડી
છાબલડીમાં બોરાં રાતાચોળ રાતાચોળ સે

વગડાની વચ્ચે વાવડી ને
વાવડીની વચ્ચે દાડમડી
દાડમડીનાં દાણાં રાતાચોળ રાતાચોળ સે

ગામને પાદર રૂમતાં રે ઝૂમતાં
નાગરવેલનાં રે વન છે
તીરથ જેવો સસરો મારો
નટખટ નાની નણંદ છે

મહિયર વચ્ચે માવડી ને
સાસર વચ્ચે સાસલડી
સાસલડીનાં નેણાં રાતાચોળ રાતાચોળ સે

એક રે પારેવડું પીપળાની ડાળે
બીજું રે પારેવડું સરવર પાળે
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ જોડલી હાલે
નેણલાં પરોવીને નેણલાં ઢાળે

સોના જેવો કંથડો ને
હું તો નાની વાટકડી
વાટકડીમાં કંકુ રાતાચોળ રાતાચોળ સે

વગડાની વચ્ચે વાવડી ને
વાવડીની વચ્ચે દાડમડી
વાવડીનાં દાણાં રાતાચોળ રાતાચોળ સે


वगडानी वच्चे वावडी

वगडानी वच्चे वावडी ने
वावडीनी वच्चे दाडमडी
दाडमडीनां दाणां राताचोळ राताचोळ से

पगमां ते लक्कड पावडी ने
जरियल पहेरी पाघलडी
पाघलडीना ताणां राताचोळ राताचोळ से

आणी कोर पेली कोर मोरलां बोले
उत्तर दख्खण डुंगरा डोले
ईशानी वायरो वींझणो ढोळे
वेरी मन मारुं रे चड्युं रे चकडोळे

नानुं अमथुं खोरडुं ने
खोरडे झूले छाबलडी
छाबलडीमां बोरां राताचोळ राताचोळ से

वगडानी वच्चे वावडी ने
वावडीनी वच्चे दाडमडी
दाडमडीनां दाणां राताचोळ राताचोळ से

गामने पादर रूमतां रे झूमतां
नागरवेलनां रे वन छे
तीरथ जेवो ससरो मारो
नटखट नानी नणंद छे

महियर वच्चे मावडी ने
सासर वच्चे सासलडी
सासलडीनां नेणां राताचोळ राताचोळ से

एक रे पारेवडुं पीपळानी डाळे
बीजुं रे पारेवडुं सरवर पाळे
रूमझूम रूमझूम जोडली हाले
नेणलां परोवीने नेणलां ढाळे

सोना जेवो कंथडो ने
हुं तो नानी वाटकडी
वाटकडीमां कंकु राताचोळ राताचोळ से

वगडानी वच्चे वावडी ने
वावडीनी वच्चे दाडमडी
वावडीनां दाणां राताचोळ राताचोळ से


Vagadani Vachche Vavadi

Vagadani vachche vavadi ne
Vavadini vachche dadamadi
Dadamadinan danan ratachol ratachol se

Pagaman te lakkad pavadi ne
Jariyal paheri paghaladi
Paghaladina tanan ratachol ratachol se

Ani kor peli kor moralan bole
Uttar dakhkhan dungara dole
Ishani vayaro vinzano dhole
Veri man marun re chadyun re chakadole

Nanun amathun khoradun ne
Khorade zule chhabaladi
Chhabaladiman boran ratachol ratachol se

Vagadani vachche vavadi ne
Vavadini vachche dadamadi
Dadamadinan danan ratachol ratachol se

Gamane padar rumatan re zumatan
Nagaravelanan re van chhe
Tirath jevo sasaro maro
Natakhat nani nananda chhe

Mahiyar vachche mavadi ne
Sasar vachche sasaladi
Sasaladinan nenan ratachol ratachol se

Ek re parevadun pipalani dale
Bijun re parevadun saravar pale
Rumazum rumazum jodali hale
Nenalan parovine nenalan dhale

Sona jevo kanthado ne
Hun to nani vatakadi
Vatakadiman kanku ratachol ratachol se

Vagadani vachche vavadi ne
Vavadini vachche dadamadi
Vavadinan danan ratachol ratachol se


Vagaḍānī vachche vāvaḍī

Vagaḍānī vachche vāvaḍī ne
Vāvaḍīnī vachche dāḍamaḍī
Dāḍamaḍīnān dāṇān rātāchoḷ rātāchoḷ se

Pagamān te lakkaḍ pāvaḍī ne
Jariyal paherī pāghalaḍī
Pāghalaḍīnā tāṇān rātāchoḷ rātāchoḷ se

Āṇī kor pelī kor moralān bole
Uttar dakhkhaṇ ḍungarā ḍole
Īshānī vāyaro vīnzaṇo ḍhoḷe
Verī man mārun re chaḍyun re chakaḍoḷe

Nānun amathun khoraḍun ne
Khoraḍe zūle chhābalaḍī
Chhābalaḍīmān borān rātāchoḷ rātāchoḷ se

Vagaḍānī vachche vāvaḍī ne
Vāvaḍīnī vachche dāḍamaḍī
Dāḍamaḍīnān dāṇān rātāchoḷ rātāchoḷ se

Gāmane pādar rūmatān re zūmatān
Nāgaravelanān re van chhe
Tīrath jevo sasaro māro
Naṭakhaṭ nānī naṇanda chhe

Mahiyar vachche māvaḍī ne
Sāsar vachche sāsalaḍī
Sāsalaḍīnān neṇān rātāchoḷ rātāchoḷ se

Ek re pārevaḍun pīpaḷānī ḍāḷe
Bījun re pārevaḍun saravar pāḷe
Rūmazūm rūmazūm joḍalī hāle
Neṇalān parovīne neṇalān ḍhāḷe

Sonā jevo kanthaḍo ne
Hun to nānī vāṭakaḍī
Vāṭakaḍīmān kanku rātāchoḷ rātāchoḷ se

Vagaḍānī vachche vāvaḍī ne
Vāvaḍīnī vachche dāḍamaḍī
Vāvaḍīnān dāṇān rātāchoḷ rātāchoḷ se


Source : સ્વરઃ સુલોચના વ્યાસ
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ