વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીયે - Vaishnav Jan To Tene Re Kahiye - Lyrics

વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીયે જે પીડ પરાઈ જાણે રે
પરદુઃખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભિમાન ન આણે રે

સકળ લોકમાં સહુને વંદે નિંદા ન કરે કેની રે
વાચ કાછ મન નિશ્ચલ રાખે ધન ધન જનની તેની રે

સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પરસ્ત્રી જેને માત રે
જિહ્વા થકી અસત્ય ન બોલે પરધન નવ ઝાલે હાથ રે

મોહ માયા વ્યાપે નહિ જેને દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રે
રામનામશું તાળી રે વાગી સકળ તિરથ તેના તનમાં રે

વણલોભી ને કપટ રહિત છે કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે
ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કુળ ઈકોતેર તાર્યા રે

- નરસિંહ મહેતા

English Translation

vaiṣṇava jana to tene kahiye
je pīḍa parāyī jāṇe re,
para duḥkhe upakāra kare to ye
mana abhimāna na āṇe re

sakaḷa loka māṁ sahune vande,
nindā na kare kenī re,
vāca kācha mana nischala raakhe,
dhana dhana jananī tenī re

sama-dṛṣṭi ne tṛṣṇā tyāgī,
para-strī jene māta re,
jihvā thakī asatya na bole,
para-dhana nava jhāle hātha re

moha māyā vyāpe nahi jene,
dhruda-vairāgya jenā manamāṁ re,
rāma-nāma shu tāḷī lāgī,
sakaḷa tīratha tenā tanamāṁ re

vaṇa-lobhī ne kapaṭa-rahita che,
kāma krodha nivāryā re,
bhaṇe narasaiyo tenuṁ darasana karatāṁ,
kuḷa ekotera tāryā re

English Explaination

Call those people Vaishnav who
Feel the pain of others,
Help those who are in misery,
But never let self-conceit enter their mind.

They respect the entire world,
Do not disparage anyone,
Keep their words, actions and thoughts pure,
The mother of such a soul is blessed.

They see all equally, renounce craving,
Respect other women as their own mother,
Their tongue never utters false words,
Their hands never touch the wealth of others.

They do not succumb to worldly attachments,
They are firmly detached from the mundane,
They are enticed by the name of Raam,
All places of pilgrimage are embodied in them.

They have forsaken greed and deceit,
They stay afar from desire and anger,
Narsi says: I’d be grateful to meet such a soul,
Whose virtue liberates their entire lineage.