વરને પરવટ વાળો - Varane Paravaṭ Vāḷo - Lyrics

વરને પરવટ વાળો

(ફુલેકાનું ગીત)

મદભર્યો હાથી ને લાલ અંબાડી
ચડે માડીનો જાયો બારહજારી રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો

વરની પરવટડીમાં પાન સોપારી
ચાવે માડીનો જાયો બારહજારી રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો

વરના બાપુજી બાબુભાઈ ઓરેરા આવો
ઓરેરા આવી વરના મનડાં મનાવો રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો

પરથમી બધી વરના પગ હેઠળ બિરાજે
નવખંડ ધરતીમાં વરરાજો પોરસાઈ ચાલે રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો


Varane Paravaṭ Vāḷo

(fulekānun gīta)

Madabharyo hāthī ne lāl anbāḍī
Chaḍe māḍīno jāyo bārahajārī rāja
Kesaranā bhīnā varane paravaṭ vāḷo

Varanī paravaṭaḍīmān pān sopārī
Chāve māḍīno jāyo bārahajārī rāja
Kesaranā bhīnā varane paravaṭ vāḷo

Varanā bāpujī bābubhāī orerā āvo
Orerā āvī varanā manaḍān manāvo rāja
Kesaranā bhīnā varane paravaṭ vāḷo

Parathamī badhī varanā pag heṭhaḷ birāje
Navakhanḍa dharatīmān vararājo porasāī chāle rāja
Kesaranā bhīnā varane paravaṭ vāḷo

Source: Mavjibhai