વરરાજે સીમડી ઘેરી માણારાજ - Vararāje Sīmaḍī Gherī Māṇārāja - Lyrics

વરરાજે સીમડી ઘેરી માણારાજ

(જાનમાં ગવાતું ગીત)

મોર તારી સોનાની ચાંચ
મોર તારી રૂપાની પાંખ
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચરવા જાય

મોર જાજે ઊગમણે દેશ
મોર જાજે આથમણે દેશ
વળતો જાજે વેવાયુંને માંડવે હો રાજ

વેવાઈ મારા સૂતો છે કે જાગ
વેવાઈ મારા સૂતો છે કે જાગ
જીગરભાઈ વરરાજે સીમડી ઘેરી માણારાજ

સીમડીએ કાંઈ ચમર ઢોળાવ
સીમડીએ કાંઈ ચમર ઢોળાવ
ચમરનો હોંશી વીરો મારો આવ્યો માણારાજ

વેવાઈ મારા સૂતો હોય તો જાગ
વેવાઈ મારા સૂતો હોય તો જાગ
જીગરભાઈ વરરાજે ઝાંપલા ઘેર્યા માણારાજ

ઝાંપે કાંઈ છાંટણાં છંટાવ
ઝાંપે કાંઈ પાણીડાં છંટાવ
ઠંડકુંનો હોંશી વીરો મારો આવે માણારાજ

વેવાઈ મારા સૂતો હોય તો જાગ
વેવાઈ મારા સૂતો હોય તો જાગ
જીગરભાઈ વરરાજે શેરીયું ઘેરી માણારાજ

શેરીએ કાંઈ ફૂલડાં પથરાવ
શેરીએ કાંઈ ફૂલડાં પથરાવ
સુગંધીનો હોંશી વીરો મારો આવે માણારાજ

વેવાઈ મારા સૂતો હોય તો જાગ
વેવાઈ મારા સૂતો હોય તો જાગ
જીગરભાઈ વરરાજે માંડવો ઘેર્યો માણારાજ

માંડવડે કાંઈ લાડકી પધરાવ
માંડવડે કાંઈ લાડકી પધરાવ
લાડકીનો હોંશી વીરો મારો આવે માણારાજ

ગોત્રીજે કાંઈ રમતું મંડાવ
ગોત્રીજે કાંઈ રમતું મંડાવ
રમતુંનો હોંશી વીરો મારો આવે માણારાજ


Vararāje Sīmaḍī Gherī Māṇārāja

(jānamān gavātun gīta)

Mor tārī sonānī chāncha
Mor tārī rūpānī pānkha
Sonānī chānche re moralo motī charavā jāya

Mor jāje ūgamaṇe desha
Mor jāje āthamaṇe desha
Vaḷato jāje vevāyunne mānḍave ho rāja

Vevāī mārā sūto chhe ke jāga
Vevāī mārā sūto chhe ke jāga
Jīgarabhāī vararāje sīmaḍī gherī māṇārāja

Sīmaḍīe kānī chamar ḍhoḷāva
Sīmaḍīe kānī chamar ḍhoḷāva
Chamarano honshī vīro māro āvyo māṇārāja

Vevāī mārā sūto hoya to jāga
Vevāī mārā sūto hoya to jāga
Jīgarabhāī vararāje zānpalā gheryā māṇārāja

Zānpe kānī chhānṭaṇān chhanṭāva
Zānpe kānī pāṇīḍān chhanṭāva
Ṭhanḍakunno honshī vīro māro āve māṇārāja

Vevāī mārā sūto hoya to jāga
Vevāī mārā sūto hoya to jāga
Jīgarabhāī vararāje sherīyun gherī māṇārāja

Sherīe kānī fūlaḍān patharāva
Sherīe kānī fūlaḍān patharāva
Sugandhīno honshī vīro māro āve māṇārāja

Vevāī mārā sūto hoya to jāga
Vevāī mārā sūto hoya to jāga
Jīgarabhāī vararāje mānḍavo gheryo māṇārāja

Mānḍavaḍe kānī lāḍakī padharāva
Mānḍavaḍe kānī lāḍakī padharāva
Lāḍakīno honshī vīro māro āve māṇārāja

Gotrīje kānī ramatun manḍāva
Gotrīje kānī ramatun manḍāva
Ramatunno honshī vīro māro āve māṇārāja

Source: Mavjibhai