વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે! - Varaso Re! Varshani Dhar Varaso Re! - Gujarati

વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!

વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!
વર્ષાની ધાર વરસો રે! વર્ષાની ધાર!
કરો ના વાર! ગાઉં મલ્હાર!
કરો ના વાર! ગાઉં મલ્હાર!
વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!

લોકો કરતાં હાંસી, હે ઘટ ઘટના વાસી!
લોકો કરતાં હાંસી, હે ઘટ ઘટના વાસી!
વેરણ વિશ્વની વાટ મહીં
વેરણ વિશ્વની વાટ મહીં
તું મારો સાચો આધાર
વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!
વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!

ઉમડ ઘુમડ ઘન વરસો રિમઝીમ વાદળ ગરજો
ઉમડ ઘુમડ ઘન વરસો
ઉમડ ઘુમડ ઘન વરસો રિમઝીમ વાદળ ગરજો

ધીનક ધીનક ધીન મૃદંગ વાગે
ધીનક ધીનક ધીન મૃદંગ વાગે
આજની અગન આજ વાર રે!
વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!
વર્ષાની ધાર!

ઉમડ ઘુમડ ઘન વરસો રિમઝીમ વાદળ ગરજો
ધીનક ધીનક ધીન મૃદંગ વાગે
ધીનક ધીનક ધીન મૃદંગ વાગે
વરસો વરસો
વરસો વરસો વરસો
વરસો રે! વર્ષાની ધાર વરસો રે!
વર્ષાની ધાર વરસો રે! વરસો રે!


वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!

वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!
वर्षानी धार वरसो रे! वर्षानी धार!
करो ना वार! गाउं मल्हार!
करो ना वार! गाउं मल्हार!
वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!

लोको करतां हांसी, हे घट घटना वासी!
लोको करतां हांसी, हे घट घटना वासी!
वेरण विश्वनी वाट महीं
वेरण विश्वनी वाट महीं
तुं मारो साचो आधार
वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!
वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!

उमड घुमड घन वरसो रिमझीम वादळ गरजो
उमड घुमड घन वरसो
उमड घुमड घन वरसो रिमझीम वादळ गरजो

धीनक धीनक धीन मृदंग वागे
धीनक धीनक धीन मृदंग वागे
आजनी अगन आज वार रे!
वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!
वर्षानी धार!

उमड घुमड घन वरसो रिमझीम वादळ गरजो
धीनक धीनक धीन मृदंग वागे
धीनक धीनक धीन मृदंग वागे
वरसो वरसो
वरसो वरसो वरसो
वरसो रे! वर्षानी धार वरसो रे!
वर्षानी धार वरसो रे! वरसो रे!


Varaso Re! Varshani Dhar Varaso Re!

Varaso re! varshani dhar varaso re! Varshani dhar varaso re! Varshani dhara! Karo na vara! Gaun malhara! Karo na vara! Gaun malhara! Varaso re! varshani dhar varaso re!

Loko karatan hansi, he ghat ghatana vasi! Loko karatan hansi, he ghat ghatana vasi! Veran vishvani vat mahin
Veran vishvani vat mahin
Tun maro sacho adhara
Varaso re! Varshani dhar varaso re! Varaso re! Varshani dhar varaso re!

Umad ghumad ghan varaso rimazim vadal garajo
Umad ghumad ghan varaso
Umad ghumad ghan varaso rimazim vadal garajo

Dhinak dhinak dhin mrudanga vage
Dhinak dhinak dhin mrudanga vage
Ajani agan aj var re! Varaso re! Varshani dhar varaso re! Varshani dhara!

Umad ghumad ghan varaso rimazim vadal garajo
Dhinak dhinak dhin mrudanga vage
Dhinak dhinak dhin mrudanga vage
Varaso varaso
Varaso varaso varaso
Varaso re! Varshani dhar varaso re! Varshani dhar varaso re! Varaso re!


Varaso re! Varṣhānī dhār varaso re!

Varaso re! varṣhānī dhār varaso re! Varṣhānī dhār varaso re! Varṣhānī dhāra! Karo nā vāra! Gāun malhāra! Karo nā vāra! Gāun malhāra! Varaso re! varṣhānī dhār varaso re!

Loko karatān hānsī, he ghaṭ ghaṭanā vāsī! Loko karatān hānsī, he ghaṭ ghaṭanā vāsī! Veraṇ vishvanī vāṭ mahīn
Veraṇ vishvanī vāṭ mahīn
Tun māro sācho ādhāra
Varaso re! Varṣhānī dhār varaso re! Varaso re! Varṣhānī dhār varaso re!

Umaḍ ghumaḍ ghan varaso rimazīm vādaḷ garajo
Umaḍ ghumaḍ ghan varaso
Umaḍ ghumaḍ ghan varaso rimazīm vādaḷ garajo

Dhīnak dhīnak dhīn mṛudanga vāge
Dhīnak dhīnak dhīn mṛudanga vāge
Ājanī agan āj vār re! Varaso re! Varṣhānī dhār varaso re! Varṣhānī dhāra!

Umaḍ ghumaḍ ghan varaso rimazīm vādaḷ garajo
Dhīnak dhīnak dhīn mṛudanga vāge
Dhīnak dhīnak dhīn mṛudanga vāge
Varaso varaso
Varaso varaso varaso
Varaso re! Varṣhānī dhār varaso re! Varṣhānī dhār varaso re! Varaso re!


Source : સ્વરઃ મન્ના ડે ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ કુંવરબાઈનું મામેરું (૧૯૭૪)