વરસું તો હું ભાદરવો - Varasun To Hun Bhadaravo - Gujarati

વરસું તો હું ભાદરવો

વરસું તો હું ભાદરવો ને સળગું તો વૈશાખ;
મારી પાસે બે જ વિકલ્પો, કાં આંસુ કાં રાખ.

ઘેરાઉં તો વાદળ કાળા, વિખરાઉં તો વ્હાલ
ભિંજાઉં તો શ્રાવણ છલબલ, કોરું તો દુષ્કાળ

બીડાઉં તો સ્વપ્ન સલુણું, ઊઘડું તો હું આશ
મારી પાસે બે જ વિકલ્પો, કાં આંસુ કાં રાખ.

વરસું તો હું ભાદરવો…

ફોરું તો હું ફૂલ અને જો બટકું તો હું ડાળ
ચાલું તો હું પંથ અને ભટકું તો અંતરિયાળ

ઊડું તો આકાશ, નહિ ઊડું તો ઘાયલ શ્વાસ
મારી પાસે બે જ વિકલ્પો, કાં આંસુ કાં રાખ.

વરસું તો હું ભાદરવો ને સળગું તો વૈશાખ;
મારી પાસે બે જ વિકલ્પો, કાં આંસુ કાં રાખ.

વરસું તો હું ભાદરવો…


वरसुं तो हुं भादरवो

वरसुं तो हुं भादरवो ने सळगुं तो वैशाख;
मारी पासे बे ज विकल्पो, कां आंसु कां राख.

घेराउं तो वादळ काळा, विखराउं तो व्हाल
भिंजाउं तो श्रावण छलबल, कोरुं तो दुष्काळ

बीडाउं तो स्वप्न सलुणुं, ऊघडुं तो हुं आश
मारी पासे बे ज विकल्पो, कां आंसु कां राख.

वरसुं तो हुं भादरवो…

फोरुं तो हुं फूल अने जो बटकुं तो हुं डाळ
चालुं तो हुं पंथ अने भटकुं तो अंतरियाळ

ऊडुं तो आकाश, नहि ऊडुं तो घायल श्वास
मारी पासे बे ज विकल्पो, कां आंसु कां राख.

वरसुं तो हुं भादरवो ने सळगुं तो वैशाख;
मारी पासे बे ज विकल्पो, कां आंसु कां राख.

वरसुं तो हुं भादरवो…


Varasun To Hun Bhadaravo

Varasun to hun bhadaravo ne salagun to vaishakha;
Mari pase be j vikalpo, kan ansu kan rakha.

Gheraun to vadal kala, vikharaun to vhala
Bhinjaun to shravan chhalabala, korun to dushkala

Bidaun to svapna salunun, ughadun to hun asha
Mari pase be j vikalpo, kan ansu kan rakha.

Varasun to hun bhadaravo…

Forun to hun ful ane jo batakun to hun dala
Chalun to hun panth ane bhatakun to antariyala

Udun to akasha, nahi udun to ghayal shvasa
Mari pase be j vikalpo, kan ansu kan rakha.

Varasun to hun bhadaravo ne salagun to vaishakha;
Mari pase be j vikalpo, kan ansu kan rakha.

Varasun to hun bhadaravo…


Varasun to hun bhādaravo

Varasun to hun bhādaravo ne saḷagun to vaishākha;
Mārī pāse be j vikalpo, kān ānsu kān rākha.

Gherāun to vādaḷ kāḷā, vikharāun to vhāla
Bhinjāun to shrāvaṇ chhalabala, korun to duṣhkāḷa

Bīḍāun to svapna saluṇun, ūghaḍun to hun āsha
Mārī pāse be j vikalpo, kān ānsu kān rākha.

Varasun to hun bhādaravo…

Forun to hun fūl ane jo baṭakun to hun ḍāḷa
Chālun to hun panth ane bhaṭakun to antariyāḷa

Ūḍun to ākāsha, nahi ūḍun to ghāyal shvāsa
Mārī pāse be j vikalpo, kān ānsu kān rākha.

Varasun to hun bhādaravo ne saḷagun to vaishākha;
Mārī pāse be j vikalpo, kān ānsu kān rākha.

Varasun to hun bhādaravo…


Source : સ્વરઃ નયના ભટ્ટ
ગીતઃ ભગવતીકુમાર શર્મા
સંગીતઃ હરીશ ઉમરાવ