વસ્તુને શું જાણે વ્યાકરણી? - Vastune Shun Jane Vyakarani? - Lyrics

વસ્તુને શું જાણે વ્યાકરણી?

શું જાણે વ્યાકરણી? વસ્તુને શું જાણે વ્યાકરણી?
મુખ પર્યંત ભર્યું ધૃત તદપિ સ્વાદ ન જાણે બરણી

સુંદર રીતે શાક વઘાર્યું ભોગ ન પામે ભરણી
અંતર માંહે અગ્નિ વસે પણ આનંદ ન પામે અરણી

નિજ નાભિમાં કસ્તુરી પણ હર્ષ ન પામે હરણી
દયો કહે ધન દાટીને જ્યમ ધનવંત કહાવે નિર્ધણી

-દયારામ


Vastune Shun Jane Vyakarani?

Vastune shun jane vyakarani?shun jane vyakarani?
vastune shun jane vyakarani?
Mukh paryanṭa bharyun dhrut tadapi swad n jane barani

Sundar rite shak vagharyun bhog n pame bharani
Antar manhe agni vase pan ananda n pame arani

Nij nabhiman kasturi pan harsha n pame harani
Dayo kahe dhan datine jyam dhanavanṭa kahave nirdhani

-Dayarama