વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો - Vijaline Chamakare Moti Parovo - Lyrics

વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો

વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી

જોત જોતાંમાં દિવસો વહી ગયા પાનબાઈ
એકવીસ હજાર છસો કાળ ખાશે જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી

જાણ્યા રે જેવી આ તો અજાણ છે વસ્તુ
અધૂરિયાને નો કહેવાય જી
આ ગુપત રસનો ખેલ અટપટો રે
આંટી મેલો તો સમજાય જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી

મન રે મૂકીને તમે આવો મેદાનમાં રે
જાણી લીયો જીવ કેરી જાત જી
સજાતિ વિજાતિની જુગતિ બતાવું ને
બીંબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી

પિંડ રે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુજી મારો
તેનો રે દેખાડું તમને દેશજી
ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે
સંતો ત્યાં નહિ માયાનો જરીયે લેશ જી

વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ
અચાનક અંધારા થાશે જી

  • ગંગાસતી

Vijaline Chamakare Moti Parovo

Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji
Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji

Jot jotanman divaso vahi gaya panabai
Ekavis hajar chhaso kal khashe ji
Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji

Janya re jevi a to ajan chhe vastu
Adhuriyane no kahevaya ji
A gupat rasano khel aṭapato re
Anti melo to samajaya ji
Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji

Man re mukine tame avo medanaman re
Jani liyo jiv keri jat ji
Sajati vijatini jugati batavun ne
Binbe padi daun biji bhat ji
Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji

Pinda re brahmandathi par chhe guruji maro
Teno re dekhadun tamane deshaji
Ganga sati em boliyan re
Santo tyan nahi mayano jariye lesh ji

Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji
Vijaline chamakare moti parovo panabai
Achanak andhar thashe ji

  • gangasati

Source: Mavjibhai