વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો - Vijaline Chamakare Motidan Parovo - Lyrics

વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો

વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો રે પાનબાઇ !
નહિતર અચાનક અંધારા થાશે જી;
જોત રે જોતાંમાં દિવસો વહી જશે પાનબાઇ !
એકવીસ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી … વીજળીને ચમકારે

જાણ્યા રે જેવી આ તો અજાણ છે રે વસ્તુ પાનબાઇ !
અધૂરિયાને નો કે’વાય જી,
ગુપત રસનો આ ખેલ છે અટપટો,
આંટી મેલો તો સમજાય જી … વીજળીને ચમકારે

મન રે મૂકીને તમે આવો રે મેદાનમાં પાનબાઇ !
જાણી લીયો જીવ કેરી જાત જી;
સજાતિ વિજાતિની જુગતિ બતાવું ને,
બીબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી … વીજળીને ચમકારે

પિંડ રે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુ પાનબાઇ !
તેનો રે દેખાડું તમને દેશજી,
ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે સંતો,
ત્યાં નહિ માયાનો જરીયે લેશ જી … વીજળીને ચમકારે


वीजळीने चमकारे मोतीडां परोवो

वीजळीने चमकारे मोतीडां परोवो रे पानबाइ !
नहितर अचानक अंधारा थाशे जी;
जोत रे जोतांमां दिवसो वही जशे पानबाइ !
एकवीस हजार छसोने काळ खाशे जी … वीजळीने चमकारे

जाण्या रे जेवी आ तो अजाण छे रे वस्तु पानबाइ !
अधूरियाने नो के’वाय जी,
गुपत रसनो आ खेल छे अटपटो,
आंटी मेलो तो समजाय जी … वीजळीने चमकारे

मन रे मूकीने तमे आवो रे मेदानमां पानबाइ !
जाणी लीयो जीव केरी जात जी;
सजाति विजातिनी जुगति बतावुं ने,
बीबे पाडी दउं बीजी भात जी … वीजळीने चमकारे

पिंड रे ब्रह्मांडथी पर छे गुरु पानबाइ !
तेनो रे देखाडुं तमने देशजी,
गंगा रे सती एम बोलियां रे संतो,
त्यां नहि मायानो जरीये लेश जी … वीजळीने चमकारे


Vijaline Chamakare Motidan Parovo

Vijaline chamakare motidan parovo re panabai ! Nahitar achanak andhara thashe ji;
Jot re jotanman divaso vahi jashe panabai ! Ekavis hajar chhasone kal khashe ji … vijaline chamakare

Janya re jevi a to ajan chhe re vastu panabai ! Adhuriyane no ke’vaya ji,
Gupat rasano a khel chhe atapato,
Anti melo to samajaya ji … vijaline chamakare

Man re mukine tame avo re medanaman panabai ! Jani liyo jiv keri jat ji;
Sajati vijatini jugati batavun ne,
Bibe padi daun biji bhat ji … vijaline chamakare

Pinda re brahmandathi par chhe guru panabai ! Teno re dekhadun tamane deshaji,
Ganga re sati em boliyan re santo,
Tyan nahi mayano jariye lesh ji … vijaline chamakare


vījaḷīne chamakāre motīḍān parovo

Vījaḷīne chamakāre motīḍān parovo re pānabāi ! Nahitar achānak andhārā thāshe jī;
Jot re jotānmān divaso vahī jashe pānabāi ! Ekavīs hajār chhasone kāḷ khāshe jī … vījaḷīne chamakāre

Jāṇyā re jevī ā to ajāṇ chhe re vastu pānabāi ! Adhūriyāne no ke’vāya jī,
Gupat rasano ā khel chhe aṭapaṭo,
Ānṭī melo to samajāya jī … vījaḷīne chamakāre

Man re mūkīne tame āvo re medānamān pānabāi ! Jāṇī līyo jīv kerī jāt jī;
Sajāti vijātinī jugati batāvun ne,
Bībe pāḍī daun bījī bhāt jī … vījaḷīne chamakāre

Pinḍa re brahmānḍathī par chhe guru pānabāi ! Teno re dekhāḍun tamane deshajī,
Gangā re satī em boliyān re santo,
Tyān nahi māyāno jarīye lesh jī … vījaḷīne chamakāre