વીરા તારે હીરાનો વેપાર - Vir Tare Hirano Vepara - Lyrics

વીરા તારે હીરાનો વેપાર

વીરા, તારે હીરાનો વેપાર જી
હીરાનો વેપાર, તું તો ઝવેરાતનો જાણકાર
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી

કૈંક મફતિયા ફરે બજારે બેસશે રોકી બાર જી
મોઢું જોઈને ખોલજે તારી તિજોરીના દ્વાર
વીરા, તારે હીરાનો વેપાર જી

મૂડી વિનાના માનવી સાથે કરીશ મા વેપાર જી
નફો ન મળશે, ઘરનું ટળશે, હાંસલમાં તકરાર
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી

આંગણે તારે કોઈ ન આવે હીરાનો લેનાર જી
શેરી ઝવેરીની છોડીને ન જાજે બકાલીને બજાર
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી

ફાંટ બાંધી એની ફેરી ન દેજે દલાલોને દ્વાર જી
વેચવા ગ્યા એ પંડે વેચાણાં જગતને બજાર જી
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી

હૈડાં કેરી હાટડી ખોલીને બેસી રે તારે બાર જી
‘કાગ’ ઝવેરી કોઈ મળી જાશે, બેડો થાશે પાર
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી

વીરા, તારે હીરાનો વેપાર જી
હીરાનો વેપાર, તું તો ઝવેરાતનો જાણકાર
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી
ભાઈ, તારે હીરાનો વેપાર જી

  • દુલા ભાયા ‘કાગ’

Vir Tare Hirano Vepara

Vira, tare hirano vepar ji
Hirano vepara, tun to zaveratano janakara
Bhai, tare hirano vepar ji

Kainka mafatiya fare bajare besashe roki bar ji
Modhun joine kholaje tari tijorin dvara
Vira, tare hirano vepar ji

Mudi vinan manavi sathe karish m vepar ji
Nafo n malashe, gharanun ṭalashe, hansalaman takarara
Bhai, tare hirano vepar ji

Angane tare koi n ave hirano lenar ji
Sheri zaverini chhodine n jaje bakaline bajara
Bhai, tare hirano vepar ji

Fanṭa bandhi eni feri n deje dalalone dvar ji
Vechav gya e pande vechanan jagatane bajar ji
Bhai, tare hirano vepar ji

Haidan keri haṭadi kholine besi re tare bar ji
‘kaga’ zaveri koi mali jashe, bedo thashe para
Bhai, tare hirano vepar ji

Vira, tare hirano vepar ji
Hirano vepara, tun to zaveratano janakara
Bhai, tare hirano vepar ji
Bhai, tare hirano vepar ji

  • dul bhaya ‘kaga’

Source: Mavjibhai