વિરાટનો હિન્ડોળો - Viratano Hindolo - Gujarati

વિરાટનો હિન્ડોળો

વિરાટનો હિન્ડોળો ઝાકમજોર
કે આભને મોભે બાંધ્યાં દોર
વિરાટનો હિન્ડોળો ઝાકમજોર

પુણ્યપાપ દોર ને ત્રિલોકનો હિન્ડોળો
ફરતી ફુમતડાંની ફોર
ફુદડીએ ફુદડીએ વિધિના નિર્માણમન્ત્ર
ટહુકે તારલિયાના મોર
વિરાટનો હિન્ડોળો ઝાકમજોર
વિરાટનો હિન્ડોળો


विराटनो हिन्डोळो

विराटनो हिन्डोळो झाकमजोर
के आभने मोभे बांध्यां दोर
विराटनो हिन्डोळो झाकमजोर

पुण्यपाप दोर ने त्रिलोकनो हिन्डोळो
फरती फुमतडांनी फोर
फुदडीए फुदडीए विधिना निर्माणमन्त्र
टहुके तारलियाना मोर
विराटनो हिन्डोळो झाकमजोर
विराटनो हिन्डोळो


Viratano Hindolo

Viratano hindolo zakamajora
Ke abhane mobhe bandhyan dora
Viratano hindolo zakamajora

Punyapap dor ne trilokano hindolo
Farati fumatadanni fora
Fudadie fudadie vidhina nirmanamantra
Tahuke taraliyana mora
Viratano hindolo zakamajora
Viratano hindolo


Virāṭano hinḍoḷo

Virāṭano hinḍoḷo zākamajora
Ke ābhane mobhe bāndhyān dora
Virāṭano hinḍoḷo zākamajora

Puṇyapāp dor ne trilokano hinḍoḷo
Faratī fumataḍānnī fora
Fudaḍīe fudaḍīe vidhinā nirmāṇamantra
Ṭahuke tāraliyānā mora
Virāṭano hinḍoḷo zākamajora
Virāṭano hinḍoḷo


Source : રચનાઃ મહાકવિ નાનાલાલ
સ્વરઃ શ્રી અતુલ દેસાઈ
સ્વરાંકનઃ પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર