અણવર લજામણો રે - Aṇavar Lajāmaṇo Re - Lyrics

અણવર લજામણો રે

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે
એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે

એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે
એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે

હાથ પગ દોરડી ને પેટ છે ગાગરડી
આંખોમાં આંજણ ને કાનોમાં છે કડી
હાથ પગ દોરડી ને પેટ છે ગાગરડી
આંખોમાં આંજણ ને કાનોમાં છે કડી

એ તો હસતો હરદમ
કે અણવર લજામણો રે

એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે
એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે

જાતે ભવાયો થઈ થન થન નાચતો
જાનને નચાવતો ને વરને નચાવતો
જાતે ભવાયો થઈ થન થન નાચતો
જાનને નચાવતો ને વરને નચાવતો

એ તો ફોગટનો મારતો દમ
કે અણવર લજામણો રે

એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે
એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે


Aṇavar Lajāmaṇo Re

(mānḍavāmān gāvānun faṭāṇun)

E var tārā aṇavaramān nahi dama
Ke aṇavar lajāmaṇo re
Enā khissā khālīkhama
Ke aṇavar lajāmaṇo re

E var tārā aṇavaramān nahi dama
Ke aṇavar lajāmaṇo re
Enā khissā khālīkhama
Ke aṇavar lajāmaṇo re

Hāth pag doraḍī ne peṭ chhe gāgaraḍī
Ānkhomān ānjaṇ ne kānomān chhe kaḍī
Hāth pag doraḍī ne peṭ chhe gāgaraḍī
Ānkhomān ānjaṇ ne kānomān chhe kaḍī

E to hasato haradama
Ke aṇavar lajāmaṇo re

E var tārā aṇavaramān nahi dama
Ke aṇavar lajāmaṇo re
Enā khissā khālīkhama
Ke aṇavar lajāmaṇo re

Jāte bhavāyo thaī than than nāchato
Jānane nachāvato ne varane nachāvato
Jāte bhavāyo thaī than than nāchato
Jānane nachāvato ne varane nachāvato

E to fogaṭano mārato dama
Ke aṇavar lajāmaṇo re

E var tārā aṇavaramān nahi dama
Ke aṇavar lajāmaṇo re
Enā khissā khālīkhama
Ke aṇavar lajāmaṇo re

Source: Mavjibhai