અમી ભરેલી નજરું રાખો, દડવાવાળી માત રે - Ami Bhareli Najru Rakho Dalvavali Maat Re - Gujarati & English Lyrics

અમી ભરેલી નજરું રાખો, દડવાવાળી માત રે,
દર્શન આપો દુખડા કાપો, દડવાવાળી માત રે,
સુખ અંતરમાં વાસ કરોને, દડવાવાળી માત રે,
અમી ભરેલી નજરું રાખો, દડવાવાળી માત રે.

ચરણ કમળમાં શીષ નમાવું, દડવાવાળી માત રે,
દયા કરીને ભક્તિ દેજો, દડવાવાળી માત રે,
તારે ભરોષે જીવન નૈયા હાંકી રહ્યો, દડવાવાળી માત રે,
અમી ભરેલી નજરું રાખો, દડવાવાળી માત રે.

બની સુકાની પાર ઉતારો, દડવાવાળી માત રે,
આશિષ દેજો ઉરમાં રેજો, દડવાવાળી માત રે,
અમી ભરેલી નજરું રાખો, દડવાવાળી માત રે.

Ami Bhareli Najru Rakho Dalvavali Maat Re

Ami bhareli najarun rakho, dadavavali mat re,
Darshan apo dukhad kapo, dadavavali mat re,
Sukh antaraman vas karone, dadavavali mat re,
Ami bhareli najarun rakho, dadavavali mat re.

Charan kamalaman shish namavun, dadavavali mat re,
Daya karine bhakti dejo, dadavavali mat re,
Tare bharoshe jivan naiya hanki rahyo, dadavavali mat re,
Ami bhareli najarun rakho, dadavavali mat re.

Bani sukani par utaro, dadavavali mat re,
Ashish dejo uraman rejo, dadavavali mat re,
Ami bhareli najarun rakho, dadavavali mat re.

@araijada there so many variations for this bajan. Please keep in one post with multiple variations.