આરતને આરે - Aratane Are - Gujarati Kavita

આરતને આરે

મહોબત બસ મહોબતના વિચારે જીવતાં શીખો,
તરી જાશો એ તરણાંને સહારે જીવતાં શીખો!

વમળમાં જીવતાં શીખો, કિનારે જીવતાં શીખો −
હવાની જેમ મોજાંઓની હારે જીવતાં શીખો.

જીવનમાળો તણખલાં ને તિખારાનો બનેલો છે,
તણખલે જીવતાં શીખો : તિખારે જીવતાં શીખો.

પ્રકારો જીવવાના સો નહીં બલ્કે હજારો છે,
છે એનો અર્થ એ કોઈ પ્રકારે જીવતાં શીખો.

પછી જુઓ કે આવે છે મુસીબતમાં મજા કેવી!
કસબ આ શીખવા જેવો છે પ્યારે, જીવતાં શીખો.

સ્મરણ સુંદરનું કરવું આંખ મીંચી એ ય લ્હાવો છે.
બળ્યું છે બ્હારે તે શું ? બંધ બારે જીવતાં શીખો!

જશો નજદીક તો ‘ઘાયલ’, વધુ અંતર પડી જશે,
છે બહેતર એ જ કે આરતને આરે જીવતાં શીખો.


आरतने आरे

महोबत बस महोबतना विचारे जीवतां शीखो,
तरी जाशो ए तरणांने सहारे जीवतां शीखो!

वमळमां जीवतां शीखो, किनारे जीवतां शीखो −
हवानी जेम मोजांओनी हारे जीवतां शीखो.

जीवनमाळो तणखलां ने तिखारानो बनेलो छे,
तणखले जीवतां शीखो : तिखारे जीवतां शीखो.

प्रकारो जीववाना सो नहीं बल्के हजारो छे,
छे एनो अर्थ ए कोई प्रकारे जीवतां शीखो.

पछी जुओ के आवे छे मुसीबतमां मजा केवी!
कसब आ शीखवा जेवो छे प्यारे, जीवतां शीखो.

स्मरण सुंदरनुं करवुं आंख मींची ए य ल्हावो छे.
बळ्युं छे ब्हारे ते शुं ? बंध बारे जीवतां शीखो!

जशो नजदीक तो ‘घायल’, वधु अंतर पडी जशे,
छे बहेतर ए ज के आरतने आरे जीवतां शीखो.


Aratane Are

Mahobat bas mahobatana vichare jivatan shikho,
Tari jasho e tarananne sahare jivatan shikho!

Vamalaman jivatan shikho, kinare jivatan shikho -
Havani jem mojanoni hare jivatan shikho.

Jivanamalo tanakhalan ne tikharano banelo chhe,
Tanakhale jivatan shikho : tikhare jivatan shikho.

Prakaro jivavana so nahin balke hajaro chhe,
Chhe eno arth e koi prakare jivatan shikho.

Pachhi juo ke ave chhe musibataman maja kevi! Kasab a shikhava jevo chhe pyare, jivatan shikho.

Smaran sundaranun karavun ankh minchi e ya lhavo chhe. Balyun chhe bhare te shun ? banda bare jivatan shikho!

Jasho najadik to ‘ghayala’, vadhu antar padi jashe,
Chhe bahetar e j ke aratane are jivatan shikho.


Āratane āre

Mahobat bas mahobatanā vichāre jīvatān shīkho,
Tarī jāsho e taraṇānne sahāre jīvatān shīkho!

Vamaḷamān jīvatān shīkho, kināre jīvatān shīkho −
Havānī jem mojānonī hāre jīvatān shīkho.

Jīvanamāḷo taṇakhalān ne tikhārāno banelo chhe,
Taṇakhale jīvatān shīkho : tikhāre jīvatān shīkho.

Prakāro jīvavānā so nahīn balke hajāro chhe,
Chhe eno arth e koī prakāre jīvatān shīkho.

Pachhī juo ke āve chhe musībatamān majā kevī! Kasab ā shīkhavā jevo chhe pyāre, jīvatān shīkho.

Smaraṇ sundaranun karavun ānkh mīnchī e ya lhāvo chhe. Baḷyun chhe bhāre te shun ? banḍa bāre jīvatān shīkho!

Jasho najadīk to ‘ghāyala’, vadhu antar paḍī jashe,
Chhe bahetar e j ke āratane āre jīvatān shīkho.


Source : સ્વર: ઉષા ચિનોય
ગઝલઃ અમૃત ઘાયલ