બંધ દ્વારોની વ્યથા છે ટેરવાં - Banda Dvaroni Vyatha Chhe Teravan - Gujarati

બંધ દ્વારોની વ્યથા છે ટેરવાં

થઈ શકે તો બસ ઉથલપાથલ કરો, વનને વસ્તી, શહેરને જંગલ કરો;
હો શીદને પથ્થર ઉપાડો છો તમે, પાંપણો ઉંચકો અને ઘાયલ કરો.

જ્યાં નિરંતર કોઈનો પગરવ હશે,
ત્યાં પ્રતીક્ષાનો સતત ઉત્સવ હશે.

લાગણીની વ્યગ્રતા છે ટેરવાં, બંધ દ્વારોની વ્યથા છે ટેરવાં.
શક્યતા સબંધની એમાં હશે, એક બારીની જગા છે ટેરવાં.
આંખમાં ભીનાશ જે ઉભરી હતી, એ બધી યે પી ગયાં છે ટેરવાં.
ભેદ જ્યાં જાણ્યો હથેળીનો પછી સાવ મુંગા થઈ ગયાં છે ટેરવાં.


बंध द्वारोनी व्यथा छे टेरवां

थई शके तो बस उथलपाथल करो, वनने वस्ती, शहेरने जंगल करो;
हो शीदने पथ्थर उपाडो छो तमे, पांपणो उंचको अने घायल करो.

ज्यां निरंतर कोईनो पगरव हशे,
त्यां प्रतीक्षानो सतत उत्सव हशे.

लागणीनी व्यग्रता छे टेरवां, बंध द्वारोनी व्यथा छे टेरवां.
शक्यता सबंधनी एमां हशे, एक बारीनी जगा छे टेरवां.
आंखमां भीनाश जे उभरी हती, ए बधी ये पी गयां छे टेरवां.
भेद ज्यां जाण्यो हथेळीनो पछी साव मुंगा थई गयां छे टेरवां.


Banda Dvaroni Vyatha Chhe Teravan

Thai shake to bas uthalapathal karo, vanane vasti, shaherane jangal karo;
Ho shidane paththar upado chho tame, panpano unchako ane ghayal karo.

Jyan nirantar koino pagarav hashe,
Tyan pratikshano satat utsav hashe.

Laganini vyagrata chhe teravan, banda dvaroni vyatha chhe teravan. Shakyata sabandhani eman hashe, ek barini jaga chhe teravan. Ankhaman bhinash je ubhari hati, e badhi ye pi gayan chhe teravan. Bhed jyan janyo hathelino pachhi sav munga thai gayan chhe teravan.


Banḍa dvāronī vyathā chhe ṭeravān

Thaī shake to bas uthalapāthal karo, vanane vastī, shaherane jangal karo;
Ho shīdane paththar upāḍo chho tame, pānpaṇo unchako ane ghāyal karo.

Jyān nirantar koīno pagarav hashe,
Tyān pratīkṣhāno satat utsav hashe.

Lāgaṇīnī vyagratā chhe ṭeravān, banḍa dvāronī vyathā chhe ṭeravān. Shakyatā sabandhanī emān hashe, ek bārīnī jagā chhe ṭeravān. Ānkhamān bhīnāsh je ubharī hatī, e badhī ye pī gayān chhe ṭeravān. Bhed jyān jāṇyo hatheḷīno pachhī sāv mungā thaī gayān chhe ṭeravān.


Source : સ્વરઃ શેખર સેન રચનાઃ કૈલાશ પંડિત
સ્વરાંકનઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય