ભાઈ બહેનની જોડી - Bhāī Bahenanī Joḍī - Lyrics

ભાઈ બહેનની જોડી

ભાઈ બહેનની જોડી કરતી દોડાદોડી
ભાઈ બહેનની જોડી કરતી દોડાદોડી
એક છે હલેસું ને એક છે હોડી
ભાઈ બહેનની જોડી કરતી દોડાદોડી

અહીં જાય તહીં જાય દૂધ પીએ દહીં ખાય
દહીંની છાશ થઈ ભાઈ બહેનને હાશ થઈ

છાશમાં છે માખણ ભાઈ દોઢ ડહાપણ
એકમેકને ચીડવવાનો બન્નેને ચસકો
બહેન પીએ લસ્સી ને ભાઈ માંગે મસ્કો
ભાઈ બહેનની જોડી કરતી દોડાદોડી


Bhāī Bahenanī Joḍī

Bhāī bahenanī joḍī karatī doḍādoḍī
Bhāī bahenanī joḍī karatī doḍādoḍī
Ek chhe halesun ne ek chhe hoḍī
Bhāī bahenanī joḍī karatī doḍādoḍī

Ahīn jāya tahīn jāya dūdh pīe dahīn khāya
Dahīnnī chhāsh thaī bhāī bahenane hāsh thaī

Chhāshamān chhe mākhaṇ bhāī doḍh ḍahāpaṇa
Ekamekane chīḍavavāno bannene chasako
Bahen pīe lassī ne bhāī mānge masko
Bhāī bahenanī joḍī karatī doḍādoḍī

Source: Mavjibhai