ચાલોને આપણે ઘેર રે - Chālone Apaṇe Gher Re - Lyrics

ચાલોને આપણે ઘેર રે

(વિદાય પ્રસંગે વરપક્ષે ગવાતું ગીત)

ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે
ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે

મહિયરની મમતા મૂકોને
મહિયરની મમતા મૂકોને

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

બાપુની માયા તો તમે મૂકોને
બાપુની માયા તો તમે મૂકોને

સસરાની હવેલી બતાવું રે
સસરાની હવેલી બતાવું રે

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

માડીની માયા તો તમે મૂકોને
માડીની માયા તો તમે મૂકોને

સાસુજીના હેત બતાવું રે
સાસુજીના હેત બતાવું રે

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

ભાંડુની માયા તો તમે મૂકોને
ભાંડુની માયા તો તમે મૂકોને

બતાવું દીયર ને નણંદને
બતાવું દીયર ને નણંદને

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

સૈયરનો સ્નેહ તો તમે મૂકોને
સૈયરનો સ્નેહ તો તમે મૂકોને

દેખાડું હું પ્રીત તારા કંથની
દેખાડું હું પ્રીત તારા કંથની

ચાલોને આપણે ઘેર રે
ચાલોને આપણે ઘેર રે

ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે
ચાલો લાડીલી તમે આપણે તો ઘેર રે


Chālone Apaṇe Gher Re

(vidāya prasange varapakṣhe gavātun gīta)

Chālo lāḍīlī tame āpaṇe to gher re
Chālo lāḍīlī tame āpaṇe to gher re

Mahiyaranī mamatā mūkone
Mahiyaranī mamatā mūkone

Chālone āpaṇe gher re
Chālone āpaṇe gher re

Bāpunī māyā to tame mūkone
Bāpunī māyā to tame mūkone

Sasarānī havelī batāvun re
Sasarānī havelī batāvun re

Chālone āpaṇe gher re
Chālone āpaṇe gher re

Māḍīnī māyā to tame mūkone
Māḍīnī māyā to tame mūkone

Sāsujīnā het batāvun re
Sāsujīnā het batāvun re

Chālone āpaṇe gher re
Chālone āpaṇe gher re

Bhānḍunī māyā to tame mūkone
Bhānḍunī māyā to tame mūkone

Batāvun dīyar ne naṇandane
Batāvun dīyar ne naṇandane

Chālone āpaṇe gher re
Chālone āpaṇe gher re

Saiyarano sneh to tame mūkone
Saiyarano sneh to tame mūkone

Dekhāḍun hun prīt tārā kanthanī
Dekhāḍun hun prīt tārā kanthanī

Chālone āpaṇe gher re
Chālone āpaṇe gher re

Chālo lāḍīlī tame āpaṇe to gher re
Chālo lāḍīlī tame āpaṇe to gher re

Source: Mavjibhai