ધન્ય ભાગ્ય - Dhanya Bhagya - Lyrics

ધન્ય ભાગ્ય

બાઈ રે તારાં ભાગ્ય મહા બળવાન
અમૃતપ્રાશણહાર તે તારાં
ગોરસ માગે ક્‌હાન

ઊંચે વ્યોમભવન ખેલંદો
ઊતર્યો તારે નેસ
ગોરસ મિષે પ્રેમપિયાસી
યાચત બાળે વેશ

ધણી થૈ બેસે તોય શું કહીએ
આતો માગત દાણ
અમૃતપ્રાશણહાર તે તારાં
ગોરસ માગે ક્‌હાન

કંઈક બીજી જો મહિયારીની
કોઈ ન ફોડે ગોળી
રાત દી પી પી પોતે ગોરસ
બગડ્યાં દેતી ઢોળી

આપણું પીધું તુચ્છ
હરિનું ચાખ્યું બુંદ મહાન
અમૃતપ્રાશણહાર તે તારાં
ગોરસ માગે ક્‌હાન

ગગરી ફોડી ભવ ફેડ્યો ને
મહીમાં પ્રીત લૂંટાઈ
કાનજી જેવો લૂંટણહાર ત્યાં
કૈં ન બચાવવું બાઈ

બચિયું એટલું એળે અહીં તો
લૂંટવ્યું એટલી લ્હાણ
અમૃતપ્રાશણહાર તે તારાં
ગોરસ માગે ક્‌હાન

બાઈ રે તારાં ભાગ્ય મહા બળવાન
અમૃતપ્રાશણહાર તે તારાં
ગોરસ માગે ક્‌હાન

-ઉશનસ્

Dhanya Bhagya

Bai re taran bhagya mah balavana
Amrutaprashanahar te taran
Goras mage khana

Unche vyomabhavan khelando
Utaryo tare nesa
Goras mishe premapiyasi
Yachat bale vesha

Dhani thai bese toya shun kahie
Ato magat dana
Amrutaprashanahar te taran
Goras mage khana

Kanik biji jo mahiyarini
Koi n fode goli
Rat di pi pi pote gorasa
Bagadyan deti dholi

Apanun pidhun tuchchha
Harinun chakhyun bunda mahana
Amrutaprashanahar te taran
Goras mage khana

Gagari fodi bhav fedyo ne
Mahiman prit luntai
Kanaji jevo lunṭanahar tyan
Kain n bachavavun bai

Bachiyun eṭalun ele ahin to
Lunṭavyun eṭali lhana
Amrutaprashanahar te taran
Goras mage khana

Bai re taran bhagya mah balavana
Amrutaprashanahar te taran
Goras mage khana

-ushanas

Source: Mavjibhai