એક જ ડાળના પંખી - Ek J Dalana Pankhi - Gujarati

એક જ ડાળના પંખી

એક જ ડાળના પંખી
અમે સહુ એક જ ડાળના પંખી

વિહરીયે કદી આભમાં ઊંચે
ઊડી ઊડી કદી આવીએ નીચે
કિલ્લોલ કરતા રહેતા ઉમંગી
એક જ …

સુખમાં ને દુઃખમાં સાથે જ રહીએ
લડીએ - વઢીએ, કદી જુદા જ થઈએ
તોયે નિરંતર રહેતા સંપી
એક જ …

ધરતીને ખોળે બાળ અમે સહુ
કરીએ કુદરત ગાન અમે સહુ
જીવન કેરા પ્રવાસના સંગી
એક જ …


एक ज डाळना पंखी

एक ज डाळना पंखी
अमे सहु एक ज डाळना पंखी

विहरीये कदी आभमां ऊंचे
ऊडी ऊडी कदी आवीए नीचे
किल्लोल करता रहेता उमंगी
एक ज …

सुखमां ने दुःखमां साथे ज रहीए
लडीए - वढीए, कदी जुदा ज थईए
तोये निरंतर रहेता संपी
एक ज …

धरतीने खोळे बाळ अमे सहु
करीए कुदरत गान अमे सहु
जीवन केरा प्रवासना संगी
एक ज …


Ek J Dalana Pankhi

Ek j dalana pankhi
Ame sahu ek j dalana pankhi

Vihariye kadi abhaman unche
Udi udi kadi avie niche
Killol karata raheta umangi
Ek j …

Sukhaman ne duahkhaman sathe j rahie
Ladie - vadhie, kadi juda j thaie
Toye nirantar raheta sanpi
Ek j …

Dharatine khole bal ame sahu
Karie kudarat gan ame sahu
Jivan kera pravasana sangi
Ek j …


Ek j ḍāḷanā pankhī

Ek j ḍāḷanā pankhī
Ame sahu ek j ḍāḷanā pankhī

Viharīye kadī ābhamān ūnche
Ūḍī ūḍī kadī āvīe nīche
Killol karatā rahetā umangī
Ek j …

Sukhamān ne duahkhamān sāthe j rahīe
Laḍīe - vaḍhīe, kadī judā j thaīe
Toye nirantar rahetā sanpī
Ek j …

Dharatīne khoḷe bāḷ ame sahu
Karīe kudarat gān ame sahu
Jīvan kerā pravāsanā sangī
Ek j …


Source : શાંતિલાલ ભાણજી શાહ