એક તૂટેલું બીન - Ek Tutelun Bina - Gujarati

એક તૂટેલું બીન

એક તૂટેલું બીન ને બીજું મન ગમગીન
બોલે તોયે શું? ના બોલે તોયે શું?
કોઈ લોચન ઢળ્યાં જમીન, કોઈ તન ને મન તલ્લીન
બોલે તોયે શું? ના બોલે તોયે શું?

નિર્જન વનવગડાની વાટે
કોઈ વાદળ વરસ્યું ના વરસ્યું,
નીરભર સરવરને આરે
કોઈ ઝૂરે તરસ્યું ના તરસ્યું

એક તડપતું મીન બીજું ઈન્દ્રધનુ રંગીન
બોલે તોયે શું? ના બોલે તોયે શું?

કોઈ રસભર સારસ જોડી
સંગે કરતી દોડાદોડી
કોઈ ક્રૂર પારધી તીરે
વીંધી રુધિરભીની દીધી તોડી

એક બન્યું જ્યાં લીન ત્યાં બીજું બન્યું વિલીન
બોલે તોયે શું? ના બોલે તોયે શું?


एक तूटेलुं बीन

एक तूटेलुं बीन ने बीजुं मन गमगीन
बोले तोये शुं? ना बोले तोये शुं?
कोई लोचन ढळ्यां जमीन, कोई तन ने मन तल्लीन
बोले तोये शुं? ना बोले तोये शुं?

निर्जन वनवगडानी वाटे
कोई वादळ वरस्युं ना वरस्युं,
नीरभर सरवरने आरे
कोई झूरे तरस्युं ना तरस्युं

एक तडपतुं मीन बीजुं ईन्द्रधनु रंगीन
बोले तोये शुं? ना बोले तोये शुं?

कोई रसभर सारस जोडी
संगे करती दोडादोडी
कोई क्रूर पारधी तीरे
वींधी रुधिरभीनी दीधी तोडी

एक बन्युं ज्यां लीन त्यां बीजुं बन्युं विलीन
बोले तोये शुं? ना बोले तोये शुं?


Ek Tutelun Bina

Ek tutelun bin ne bijun man gamagina
Bole toye shun? na bole toye shun? Koi lochan dhalyan jamina, koi tan ne man tallina
Bole toye shun? na bole toye shun?

Nirjan vanavagadani vate
Koi vadal varasyun na varasyun,
Nirabhar saravarane are
Koi zure tarasyun na tarasyun

Ek tadapatun min bijun indradhanu rangina
Bole toye shun? na bole toye shun?

Koi rasabhar saras jodi
Sange karati dodadodi
Koi krur paradhi tire
Vindhi rudhirabhini didhi todi

Ek banyun jyan lin tyan bijun banyun vilina
Bole toye shun? na bole toye shun?


Ek tūṭelun bīna

Ek tūṭelun bīn ne bījun man gamagīna
Bole toye shun? nā bole toye shun? Koī lochan ḍhaḷyān jamīna, koī tan ne man tallīna
Bole toye shun? nā bole toye shun?

Nirjan vanavagaḍānī vāṭe
Koī vādaḷ varasyun nā varasyun,
Nīrabhar saravarane āre
Koī zūre tarasyun nā tarasyun

Ek taḍapatun mīn bījun īndradhanu rangīna
Bole toye shun? nā bole toye shun?

Koī rasabhar sāras joḍī
Sange karatī doḍādoḍī
Koī krūr pāradhī tīre
Vīndhī rudhirabhīnī dīdhī toḍī

Ek banyun jyān līn tyān bījun banyun vilīna
Bole toye shun? nā bole toye shun?


Source : સ્વરઃ હંસા દવે
રચનાઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય અને ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ઉપર ગગન વિશાળ (૧૯૭૧)