ગરબડીયો કોરાવો - Garabaḍīyo Korāvo - Lyrics

ગરબડીયો કોરાવો

રબડિયો કોરાવો, ગરબે જાળીડાં મેલાવો રે
હું ને પનોતી મારે અમીબહેન છે બેની જો
બેનબા ચાલ્યા સાસરે, એને ટીલી કરો લલાટ જો
આછી ટીલી ઝગેમગે ને ટોડલે ટહૂકે મોર જો
મોર વધાવ્યા મોતીડે ને ઈંઢોણી મેલું રળતી જો

રળતી હોય તો રળવા દેજો
ને તેલનું ટીપું પડવા દેજો!

ગરબડિયો કોરાવો, ગરબે જાળીડાં મેલાવો રે
હું ને પનોતી મારે બચુભાઈ છે વીરા જો
ભાઈ બેઠા જમવા, ભોજાઈએ ઓઢ્યા ચીર જો
ચીર ઉપર ચુંદડી ને ચોખલિયાળી ભાત જો
ભાતે ભાતે ભડકલાં ને વેલ ધડૂકી જાય જો
વેલમાં બેઠો વાણિયો કંઈ કાગળ લખતો જાય જો
કાગળમાં બે પૂતળિયું તે હસતી રમતી જાય જો

હસતી હોય તો હસવા દેજો
ને તેલનું ટીપું પડવા દેજો!

વાંકાનેરનો વાણિયો કંઈ શેર કંકુ તોળે જો
શેર કંકુ તોળે ત્યારે અચ્છેર હીંગોળ ઢોળે જો
અચ્છેર હીંગોળ ઢોળીને માનાં ગરબા ગાય જો

ગાતો હોય તો ગાવા દેજો
ને તેલનું ટીપું પડવા દેજો!

જે તેલ પૂરાવે એને તેલિયો દીકરો આવે ને
જે ઘી પૂરાવે એને ઘીયો દીકરો આવે!!


Garabaḍīyo Korāvo

Rabaḍiyo korāvo, garabe jāḷīḍān melāvo re
Hun ne panotī māre amībahen chhe benī jo
Benabā chālyā sāsare, ene ṭīlī karo lalāṭ jo
Āchhī ṭīlī zagemage ne ṭoḍale ṭahūke mor jo
Mor vadhāvyā motīḍe ne īnḍhoṇī melun raḷatī jo

Raḷatī hoya to raḷavā dejo
Ne telanun ṭīpun paḍavā dejo!

Garabaḍiyo korāvo, garabe jāḷīḍān melāvo re
Hun ne panotī māre bachubhāī chhe vīrā jo
Bhāī beṭhā jamavā, bhojāīe oḍhyā chīr jo
Chīr upar chundaḍī ne chokhaliyāḷī bhāt jo
Bhāte bhāte bhaḍakalān ne vel dhaḍūkī jāya jo
Velamān beṭho vāṇiyo kanī kāgaḷ lakhato jāya jo
Kāgaḷamān be pūtaḷiyun te hasatī ramatī jāya jo

Hasatī hoya to hasavā dejo
Ne telanun ṭīpun paḍavā dejo!

Vānkānerano vāṇiyo kanī sher kanku toḷe jo
Sher kanku toḷe tyāre achchher hīngoḷ ḍhoḷe jo
Achchher hīngoḷ ḍhoḷīne mānān garabā gāya jo

Gāto hoya to gāvā dejo
Ne telanun ṭīpun paḍavā dejo!

Je tel pūrāve ene teliyo dīkaro āve ne
Je ghī pūrāve ene ghīyo dīkaro āve!!

Source: Mavjibhai