ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં - Ghor Andhari Re Rataladiman - Lyrics

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર
ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

લીલે ઘોડે રે કોણ ચડે મા રાંદલનો અસવાર
રાંદલ માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

કાળે ઘોડે રે કોણ ચડે મા કાળકાનો અસવાર
કાળકા માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

ધોળે ઘોડે રે કોણ ચડે મા બહુચરનો અસવાર
બહુચર માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર

રાતે ઘોડે રે કોણ ચડે મા હર્ષદનો અસવાર
હર્ષદ માવડી રે રણે ચડ્યાં મા સોળ સજી શણગાર
સવા મણનું રે સુખલડું મા અધમણની કુલેર
રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર
ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર


Ghor Andhari Re Rataladiman

Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara
Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara

Lile ghode re kon chade m randalano asavara
Randal mavadi re rane chadyan m sol saji shanagara
Sav mananun re sukhaladun m adhamanani kulera
Ramajo ramajo re goraniyun tame ramajo sari rata

Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara

Kale ghode re kon chade m kalakano asavara
Kalak mavadi re rane chadyan m sol saji shanagara
Sav mananun re sukhaladun m adhamanani kulera
Ramajo ramajo re goraniyun tame ramajo sari rata

Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara

Dhole ghode re kon chade m bahucharano asavara
Bahuchar mavadi re rane chadyan m sol saji shanagara
Sav mananun re sukhaladun m adhamanani kulera
Ramajo ramajo re goraniyun tame ramajo sari rata

Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara

Rate ghode re kon chade m harshadano asavara
Harshad mavadi re rane chadyan m sol saji shanagara
Sav mananun re sukhaladun m adhamanani kulera
Ramajo ramajo re goraniyun tame ramajo sari rata

Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara
Ghor andhari re rataladiman nikalya char asavara

Source: Mavjibhai