હરિ વરસે તો પલળું - Hari Varase To Palalun - Lyrics

હરિ વરસે તો પલળું

સખીરી, હરિ વરસે તો પલળું
લખલખ ચોમાસામાં કોરું મીણનું મારું દલડું

હરિજ મારો ઊનાળો ને હરિ વાય તો ટાઢ
હરિથી આંખ્યું ભરીભરી ને હરિ વહે તે બાઢ

તુલસીદળ કે અશ્રુબિંદુ – હરિ નમાવે પલડું
સખીરી, હરિ વરસે તો પલળું

હરિ ધધખતા સ્મરણ, કલમ ને હરિ શાહી ને કાગળ
હરિ લખ્યું ત્યાં શબ્દો ખૂટ્યા, હવે લખું શું આગળ ?

હરિ કનડતા ના વરસી – હું કોરી રહીને કનડું
સખીરી, હરિ વરસે તો પલળું


हरि वरसे तो पलळुं

सखीरी, हरि वरसे तो पलळुं
लखलख चोमासामां कोरुं मीणनुं मारुं दलडुं

हरिज मारो ऊनाळो ने हरि वाय तो टाढ
हरिथी आंख्युं भरीभरी ने हरि वहे ते बाढ

तुलसीदळ के अश्रुबिंदु – हरि नमावे पलडुं
सखीरी, हरि वरसे तो पलळुं

हरि धधखता स्मरण, कलम ने हरि शाही ने कागळ
हरि लख्युं त्यां शब्दो खूट्या, हवे लखुं शुं आगळ ?

हरि कनडता ना वरसी – हुं कोरी रहीने कनडुं
सखीरी, हरि वरसे तो पलळुं


Hari Varase To Palalun

Sakhiri, hari varase to palalun
Lakhalakh chomasaman korun minanun marun daladun

Harij maro unalo ne hari vaya to tadha
Harithi ankhyun bharibhari ne hari vahe te badha

Tulasidal ke ashrubindu - hari namave paladun
Sakhiri, hari varase to palalun

Hari dhadhakhata smarana, kalam ne hari shahi ne kagala
Hari lakhyun tyan shabdo khutya, have lakhun shun agal ?

Hari kanadata na varasi - hun kori rahine kanadun
Sakhiri, hari varase to palalun


Hari varase to palaḷun

Sakhīrī, hari varase to palaḷun
Lakhalakh chomāsāmān korun mīṇanun mārun dalaḍun

Harij māro ūnāḷo ne hari vāya to ṭāḍha
Harithī ānkhyun bharībharī ne hari vahe te bāḍha

Tulasīdaḷ ke ashrubindu – hari namāve palaḍun
Sakhīrī, hari varase to palaḷun

Hari dhadhakhatā smaraṇa, kalam ne hari shāhī ne kāgaḷa
Hari lakhyun tyān shabdo khūṭyā, have lakhun shun āgaḷ ?

Hari kanaḍatā nā varasī – hun korī rahīne kanaḍun
Sakhīrī, hari varase to palaḷun


Source : સંદીપ ભાટિયા