હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો - Hāth Kanyāno Hete Zālo - Lyrics

હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો

(હસ્તમેળાપ સમયે કન્યાપક્ષે ગવાતું ગીત)

હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
ઉત્તમ કુળની છે કન્યા વરરાજા

ઈશવર પારવતીની જોડ વરરાજા
અમ ઘરની શોભા તમને સોંપી વરરાજા

એ શોભાથી તમ ઘર દીપશે વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

રામ સીતાની જોડ વરરાજા
અમારું રતન તમને સોંપ્યું વરરાજા

તેનું કરજો જતન વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

ઈન્દ્ર ઈન્દ્રાણીની જોડ વરરાજા
પ્રીતે જોડો હાથ પંચ સામે વરરાજા

અમારી બેની તમને સોંપ્યા વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

કૃષ્ણ રૂખમણીની જોડ વરરાજા
જુગ જુગ જીવો તમારી જોડ વરરાજા

માડીના હેત તમને સોંપ્યા વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

આશિષ દઈએ અમે આજ વરરાજા
પૂરા થાઓ તમારા સૌ કોડ વરરાજા

હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
ઉત્તમ કુળની છે કન્યા વરરાજા


Hāth Kanyāno Hete Zālo

(hastameḷāp samaye kanyāpakṣhe gavātun gīta)

Hāth kanyāno hete zālo vararājā
Uttam kuḷanī chhe kanyā vararājā

Īshavar pāravatīnī joḍ vararājā
Am gharanī shobhā tamane sonpī vararājā

E shobhāthī tam ghar dīpashe vararājā
Hāth kanyāno hete zālo vararājā

Rām sītānī joḍ vararājā
Amārun ratan tamane sonpyun vararājā

Tenun karajo jatan vararājā
Hāth kanyāno hete zālo vararājā

Īndra īndrāṇīnī joḍ vararājā
Prīte joḍo hāth pancha sāme vararājā

Amārī benī tamane sonpyā vararājā
Hāth kanyāno hete zālo vararājā

Kṛuṣhṇa rūkhamaṇīnī joḍ vararājā
Jug jug jīvo tamārī joḍ vararājā

Māḍīnā het tamane sonpyā vararājā
Hāth kanyāno hete zālo vararājā

Āshiṣh daīe ame āj vararājā
Pūrā thāo tamārā sau koḍ vararājā

Hāth kanyāno hete zālo vararājā
Uttam kuḷanī chhe kanyā vararājā

Source: Mavjibhai