જે આંસુ ખોઉં છું - Je Ansu Khoun Chhun - Lyrics

જે આંસુ ખોઉં છું

જે આંસુ ખોઉં છું એનો મને અવેજ મળે
કે હું રડું તો તમારા નયનમાં ભેજ મળે

તમારી પ્રીત મળે ને ફકત મને જ મળે
પછી ભલે ને વધારે નહિ તો સહેજ મળે

મળે છે સ્નેહના સાથી ઘણાં યે દુનિયામાં
હૃદયને હઠ છે પ્રથમ જે મળ્યા’તા એ જ મળે

જો મળવું હોય તો ‘બેફામ’ની કબર પર જા
હવે એ રખડું નથી કે તને બધે જ મળે


जे आंसु खोउं छुं

जे आंसु खोउं छुं एनो मने अवेज मळे
के हुं रडुं तो तमारा नयनमां भेज मळे

तमारी प्रीत मळे ने फकत मने ज मळे
पछी भले ने वधारे नहि तो सहेज मळे

मळे छे स्नेहना साथी घणां ये दुनियामां
हृदयने हठ छे प्रथम जे मळ्या’ता ए ज मळे

जो मळवुं होय तो ‘बेफाम’नी कबर पर जा
हवे ए रखडुं नथी के तने बधे ज मळे


Je Ansu Khoun Chhun

Je ansu khoun chhun eno mane avej male
Ke hun radun to tamara nayanaman bhej male

Tamari prit male ne fakat mane j male
Pachhi bhale ne vadhare nahi to sahej male

Male chhe snehana sathi ghanan ye duniyaman
Hrudayane hath chhe pratham je malya’ta e j male

Jo malavun hoya to 'befama’ni kabar par ja
Have e rakhadun nathi ke tane badhe j male


Je ānsu khoun chhun

Je ānsu khoun chhun eno mane avej maḷe
Ke hun raḍun to tamārā nayanamān bhej maḷe

Tamārī prīt maḷe ne fakat mane j maḷe
Pachhī bhale ne vadhāre nahi to sahej maḷe

Maḷe chhe snehanā sāthī ghaṇān ye duniyāmān
Hṛudayane haṭh chhe pratham je maḷyā’tā e j maḷe

Jo maḷavun hoya to ‘befāma’nī kabar par jā
Have e rakhaḍun nathī ke tane badhe j maḷe


Source : બરકત વિરાણી ‘બેફામ